Mindenszentek, Halottak napja

Halottak napja környékén különös, meghitt hangulata van a temetőknek . A hozzátartozók elzarándokolnak elhunyt szeretteikhez, rendbe teszik a sírjaikat, elhelyezik a megemlékezés virágait és csendben emlékeznek. Majd ahogy egyre jobban besötétedik, úgy telepszik rá a csend is a sírkertre. Az emlékezők elköszönnek a földben nyugvó rokonoktól, barátoktól, majd hazatérnek, a meggyújtott mécsesek és gyertyák azonban egész éjjel ontják magukból az emlékezés, a szeretet melegét, lágyan kivilágítva a temetőt.


Reviczky Gyula (1855-1889)

Halottak napján
(részlet)

Ez a halál, a hervadás hava.
Emlékezzünk halottainkra ma.
Óh, mert kinek nincsen köztünk halottja,
A temetőben vagy saját szivében!
Menjünk ki s hintsünk a hideg sirokra
Könnyet s virágot; ma a könny se szégyen.

Ki vesztett gyermeket, szülőt, arát;
Ki téged gyászol, hitves, jó barát:
Gondolja meg: e szomorú világon
Nemcsak porhűvelyünk: minden veszendő.
Elszáll az ifjuság, a nyár, az álom,
S hogy ne legyen multtá, nincs oly jövendő.

Melyen kedvünkre, nyiltan sírhatunk,
Egész esztendőben nincs több napunk,
Fájdalmunkat ma rejtegetni nem kell.
Halandó, gyönge testvérek vagyunk ma.
Sirok között egyenlő minden ember,
Akár ott sirva, akár oda jutva.

Trianon emléknapjára

Karinthy Frigyes
Levél kisfiamnak – Trianon emléknapjára

“Édes kicsi fiam, te még nem tudsz olvasni, neked nyugodtan írhatok és szabadon és őszintén – hozzád beszélve és mégis magamhoz – valamiről, amiről soha nem beszéltem, amit magamnak sem vallottam be soha, aminek a nevét soha ki nem mondtam. Most, ezen a furcsa nyáron, mely úgy hat rám, mint borzongó, kényelmetlen ébredés egy tarka és bolondos álom után, először válik tudatossá bennem, hogy egész életemben kerültem ezt a szót… íme, erőlködöm és nem tudom kimondani most se, különös szemérem fog el, nem tudom legyőzni; pedig nem volnék éppen zárdaszűz, se vénkisasszony – nevén szoktam nevezni, nemcsak a gyermeket, de ama boldog és áldott bölcsőt is, ahonnan származik. Megpróbálom megmondani, mi az, amit érzek, akkor talán nem kell kimondani; ugye?
Különben ha nem értenéd dadogásomat, útbaigazíthatlak. De fordulj el, ne nézz a szemembe. Még nem olvastam ezt a könyvet, amiben levelem meg fog jelenni: de úgy gondolom, ama szót megtalálod benne többször is – hiszen arról szól a könyv, amit ez a szó jelent. És megtalálod régi versekben és széles szólamokban, amik most újra élni kezdenek, én még akkor ismertem őket, mikor egy időre halottaknak tetszettek, üresen, furcsán kongottak a fülemben, nem értettem őket, vállat vontam. Igen, valamiről beszéltek ezek a versek, és szóltak valamiről, amiről tudtam, hogy van, mint ahogy van kéz és láb, különösen hatott rám, hogy emlegetik, mintha valaki minden lélegzetvételnél megnevezné a láthatatlan elemet, mely tüdejébe nyomul. Iskolai ünnepélyeken, tavasszal kiáltották hangosan: azt mondták nekem, hogy szeressem, kötelességem szeretni. Mintha azt mondták volna, hogy szeressem a kezemet és a lábamat. Dac fogott el és furcsa makacsság: – hogyan lehetne kötelességem, hogy magamat szeressem, így szóltam magamban, holott én nem vagyok megelégedve magammal, holott én több és jobb szeretnék lenni, mint ami vagyok – holott én gúnyolom és dorgálom magamat. S mert a földön járok, ne fordítsam szememet a csillagos ég felé, melynek nincsenek határai, csak horizontja van! S mert nem tudok ellenni étel és ital nélkül, tegyem meg istenemmé az ételt és italt? S mert nem tudok szólani másképpen, csak így, ne hallgassam meg azt, aki másképpen szól? S ha erőt adott nekem a föld, amelyből vért szíttam magamba anyám emlőin át – ezt az erőt csodáljam a munka helyett, melyet végrehajtok vele! Dac fogott el és makacsság: embernek neveztem magam – azt kerestem, ami bennem hasonlatos másféle emberekkel s nem azt, ami különbözik. Világpolgárnak neveztem magam – léleknek neveztem magam, mely rokon lelket keres, akárhol itt e földön, s ha kell, a pokolban is.
És nem mondtam ki azt a szót. De ha házat építettek valahol Pesten vagy Fogarason, vagy Szolnokon, vagy Kolozsvárott, megálltam előtte, és úgy néztem, mintha az én házamat építenék. És ha virágot láttam nyílni a pilisi hegyekben vagy a Kárpátokban, tudtam, hogy a virág nekem nyílt. És ha idegen emberrel beszéltem, és az idegen ember dicsérte a lánchidat és a Dunát és az aggteleki cseppkőbarlangot és a dobsinai jégbarlangot és a Vaskaput és a Balaton vizét – akkor lesütöttem a szemem és zavarba jöttem, mintha engem dicsérne. És mikor Berlinben jártam, úgy csodálkoztam és nevettem magamban azon, hogy ezek itt járkálnak és házakat építenek, mint aki álmában tudja, hogy álmodik, és amit lát, nem valóság, álomkép csak, tündérmese, játék. Játék háznak éreztem az idegen házat – csak játszották az emberek, hogy ezt ők komolyan veszik –, és mikor a vendéglőben fizettem, elámultam, hogy elfogadják tőlem a játék pénzt, amit kezembe nyomtak, mikor átléptem a magyar határt. És lelkem mélyén soha nem hittem el, hogy ők komolyan mondják: hélas! és alas! és wehe! és ahimé! – mikor jaj-t kell mondaniok –, és arra gondoltam, hogy haláluk percében ők is jajt mondanak majd, mint én. A megfogható ismerős valóság ott kezdődött nekem, ahol átléptem a határt – ha életemben először jártam is arra, ahol átléptem.
De nem mondtam ki azt a szót soha. És most már nem is tudom kimondani, csak ennyit: valami fáj, ami nincs. Valamikor hallani fogsz majd az életnek egy fájdalmas csodájáról – arról, hogy akinek levágták a kezét és a lábát, sokáig érzi még sajogni az ujjakat, amik nincsenek. Ha ezt hallod majd: Kolozsvár, és ezt: Erdély, és ezt: Kárpátok – meg fogod tudni, mire gondoltam.”

trianon

Juhász Gyula
Trianon

Nem kell beszélni róla sohasem,
De mindig, mindig gondoljunk reá.

Mert nem lehet feledni, nem, soha,
Amíg magyar lesz és emlékezet,
Jog és igazság, becsület, remény,
Hogy volt nekünk egy országunk e földön,
Melyet magyar erő szerzett vitézül,
S magyar szív és ész tartott meg bizony.
Egy ezer évnek vére, könnye és
Verejtékes munkája adta meg
Szent jussunkat e drága hagyatékhoz.

És nem lehet feledni, nem, soha,
Hogy a mienk volt a kedves Pozsony,
Hol királyokat koronáztak egykor,
S a legnagyobb magyar hirdette hévvel,
Nem volt, de lesz még egyszer Magyarország!
És nem lehet feledni, nem, soha,
Hogy a mienk volt legszebb koszorúja
Európának, a Kárpátok éke,
És mienk volt a legszebb kék szalag,
Az Adriának gyöngyös pártadísze!
És nem lehet feledni, nem, soha,
Hogy a mienk volt Nagybánya, ahol
Ferenczy festett, mestereknek álma
Napfényes műveken föltündökölt,
S egész világra árasztott derűt.
És nem lehet feledni, nem soha,
Hogy Váradon egy Ady énekelt,
És holnapot hirdettek magyarok.
És nem lehet feledni, nem, soha
A bölcsőket és sírokat nekünk,
Magyar bölcsőket, magyar sírokat,
Dicsőség és gyász örök fészkeit.

Pályázati felhívás

A volt OTP épület jelenleg boltként üzemelő helyiségének hasznosítására vonatkozóan

A Túrkevei Városgondnokság Nonprofit Kft. Túrkeve Város Polgármesterének az 51/2021 (I. 20.) számú határozata alapján pályázatot hirdet az alábbi helyiségek 2021. április 01-től történő hasznosítására vonatkozóan:

Az ingatlan címe, melyben a helyiségek megtalálhatók, helyrajzi száma:

5420 Túrkeve, Táncsics Mihály utca 1.
(helyrajzi száma: 50)

A helyiségek alapterülete:

Üzlethelyiség: 63,3 m2, Raktár: 19,35 m2, Közlekedő: 10,59 m2; Teakonyha: 4,3 m2, Öltöző: 4,3 m2; Wc: 1,1 m2; Mosdó: 2,28 m2; Hűtőkamra helyisége: 10,59 m2; Hús előkészítő: 21,15 m2

Felszereltség

Beépített hűtőkamra

A bérleti díj minimális mértéke:

100 000 Ft+ÁFA/hónap

A felhívás megjelenik Túrkeve Város honlapján (www.turkeve.hu), valamint kifüggesztésre kerül a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 08. (hétfő) 12:00 óra. A pályázatot papír alapon, lezárt borítékban a Túrkevei Városgondnokság Nonprofit Kft. Túrkeve, Kinizsi utca 51. sz. alatti irodaépület 1. sz. irodájában lehet benyújtani.

A pályázattal, valamint az esetlegesen lefolytatásra kerülő versenyeztetéssel kapcsolatosan bővebb tájékoztatást a Túrkevei Városgondnokság Nonprofit Kft. Túrkeve, Kinizsi utca 51 sz. alatti irodaépület 1. sz. irodájában lehet kérni.

Az NHSZ Tisza Nonprofit Kft. tájékoztatója 2021. első félévére

NHSZ Tisza Nonprofit Kft.

Tisztelt Túrkevei Ügyfeleink!

Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket, hogy Túrkevén 2021. első félévében mely napokon történik az elkülönítetten gyűjtött szelektív, a zöldhulladékok és a fenyőfák gyűjtése, elszállítása.

Szelektív hulladék gyűjtése

2021. első félév Hétfői kommunális körzetben Keddi kommunális körzetben Szerdai kommunális körzetben Csütörtöki kommunális körzetben
Január 18. 19. 20. 21.
Február 15. 16. 17. 18.
Március 15. 16. 17. 18.
Április 12. 13. 14. 15.
Május 10. 11. 12. 13.
Június 7. 8. 9. 10.

Zöld hulladék gyűjtése

2021. első félév Hétfői kommunális körzetben Keddi kommunális körzetben Szerdai kommunális körzetben Csütörtöki kommunális körzetben
Április 19. 20. 21. 22.
Május 17. 18. 19. 20.
Június 14. 15. 16. 17.

Fenyőfa gyűjtési napok

Januárban két alkalommal 08-án és 22-én, az egész város területén

 

Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy ünnepnapokon is a megszokott gyűjtési rend szerint szállítjuk el az ingatlanjaik elé kihelyezett hulladékokat!

Kérjük Önöket, hogy a szállítások zökkenőmentes elvégzése érdekében a szelektív és zöldhulladékaikat az eddig szokásos módon (szelektív hulladékok esetében az erre a célra kiosztott sárga fedeles kukákba, a zöld hulladékokat egyértelműen azonosítható módon, gyűjtőzsákba helyezve, gallyakat 1 méternél nem hosszabb kötegekbe összekötve) a fenti napokon, reggel 7 órára helyezzék ki az ingatlanjaik elé.

Az elkülönítetten gyűjtött újrahasznosítható hulladékok tekintetében az alábbiakra kívánjuk felhívni szíves figyelmüket

Az elkülönített hulladékok gyűjtése a korábbi rendszernek megfelelően négy hetente történik. Nagyon fontos azonban, hogy az így gyűjtött hulladékok megfelelő minőségben és tisztán kerüljenek gyűjtésre!
Kizárólag azok a hulladékok kerüljenek a szelektív gyűjtő edényekbe, zsákokba, amelyek teljesen tiszták vagy kevés energiaráfordítással, kevés vízzel tisztára moshatók!
Ezek a hulladékok a begyűjtés után emberek által kerülnek további válogatásra, tehát nagyon fontos, hogy kizárólag tiszta, szennyeződésmentes hulladékok kerüljenek az erre szolgáló edényekbe és zsákokba! Ha bizonytalan abban, hogy az adott hulladék betehető-e a szelektív gyűjtő edénybe, zsákba, akkor kérjük, hogy inkább a vegyes hulladékgyűjtő edénybe (szürke kuka, konténer) helyezze azt el!
A fém és a műanyag palackokat, flakonokat, az italos kartonokat, tejes dobozokat hajtogassa össze, vagy tapossa laposra! A kötegelhető papírhulladékot a zsák mellé helyezve is elszállítjuk kötegelten, tehát nem kell a kukákba, zsákokba tenni azokat.

Fontos

Nem kerülhetnek a szelektív gyűjtésbe olyan szennyezett anyagok, amelyek a négy hetente történő begyűjtésig a zsákban, edényben bomlásnak, romlásnak, erjedésnek indulnak! Nem kerülhetnek egyészségügyi hulladékok, pelenkák, injekciós tűk, egyéb más fertőzésveszélyt jelentő anyagok!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a továbbiakban rendszeresen kontrollálni fogjuk a kihelyezett hulladékok minőségét! A nem megfelelő tisztaságban gyűjtött, romló, bomló, bűzös hulladékok nem kerülnek elszállításra, és a zsákok sem kerülnek pótlásra!

Elkülönített zöld hulladékgyűjtés

Kérjük Önöket, hogy a szállítások zökkenőmentes elvégzése érdekében a zöldhulladékaikat az eddig megszokottak szerint, egyértelműen azonosítható módon, gyűjtőzsákba helyezve, gallyakat 1 méternél nem hosszabb kötegekbe összekötve, kézzel rakodhatóan, a fenti napokon, reggel 7 órára helyezzék ki az ingatlanjai elé!

Zöld hulladékot szelektív gyűjtőzsákba kihelyezni TILOS, az ilyen módon gyűjtött hulladék nem kerül elszállításra!

A zöldhulladékok begyűjtése a közszolgáltatás keretében kizárólag a háztartásokban képződött zöldhulladékok begyűjtésére terjed ki. Nem terjed ki a közszolgáltatás a közterületeken, az intézményeknél és a gazdálkodó szervezeteknél képződött zöldhulladékokra.

Megértésüket és segítő együttműködésüket tisztelettel köszönjük!

NHSZ Tisza Nonprofit Kft.

Az NHSZ Tisza Nonprofit Kft. helyi ügyfélfogadása

NHSZ Tisza Nonprofit Kft.

Az NHSZ Tisza Nonprofit Kft. tájékoztatása szerint Túrkevén, a Kinizsi u. 51. sz. alatti irodaház (volt AFIT irodaház) 6. számú irodájában 2020. júliusától az alábbiak szerint üzemeltet személyes ügyfélszolgálatot:

Hétfő: Zárva
Kedd: 8:00-12:00
Szerda: Zárva
Csütörtök: 13:00-16:00
Péntek: Zárva

A 2020. július 10. és 2020. július 21. közötti időszakban a személyes ügyfélszolgálat szünetel.

Első ügyfélszolgálati nap: 2020. július 23. 13:00

Kérdés esetén az alábbi elérhetőségeken állnak Túrkeve lakosságának rendelkezésére:

Mobil: 30/710-29-67
E-mail: hulladekgazdalkodas@kjvgkft.hu
Személyes ügyfélszolgálati szünet alatt: 59/503-317

Az NHSZ Tisza Nonprofit Kft. tájékoztatója 2020. második félévére

NHSZ Tisza Nonprofit Kft.

Az NHSz Tisza Nonprofit Kft. újabb tájékoztatót tett közzé a 2020. második félévi szelektív hulladék, illetve zöld hulladék szállításával kapcsolatban (http://www.nhsztisza.hu/new/szolgaltatasaink/szelektiv-hulladekgyujtes/, illetve közvetlenül a pdf dokumentum: http://www.nhsztisza.hu/doc/t_turkeve_2020_2_felev.pdf).

Tájékoztatójuk szerint jelentős változások lépnek életbe a szállítási időpontokkal kapcsolatban. Az időpontokat mindkét hulladékfajtával kapcsolatban a kommunális hulladék szállítási körzetekhez határozták meg, egyedi időpontokkal.

A gyűjtési körülményekkel, az edényekkel és a zöldhulladék elhelyezésével szembeni elvárásaik változatlanok, az NHSz tájékoztatójában, illetve előző bejegyzésünkben (első félévi tájékoztató) olvashatók.

A NHSZ tájékoztatója az alábbi összefoglaló táblázatokat is tartalmazza:

Szelektív gyűjtés

hétfői körzet keddi körzet szerdai körzet csütörtöki körzet
07.06. 07.07. 07.08. 07.09.
08.03. 08.04. 08.05. 08.06.
08.31. 09.01. 09.02. 09.03.
09.28. 09.29. 09.30. 10.01.
10.26. 10.27. 10.28. 10.29.
11.23. 11.24. 11.25. 11.26.
12.21. 12.22. 12.23. 12.24.


Zöld gyűjtés

(A zöld hulladék szállítások napjai egybeesnek a kommunális hulladék szállítás napjaival.)

hétfői körzet keddi körzet szerdai körzet csütörtöki körzet
07.13. 07.14. 07.15. 07.16.
08.10. 08.11. 08.12. 08.13.
09.07. 09.08. 09.09. 09.10.
10.05. 10.06. 10.07. 10.08.
11.02. 11.03. 11.04. 11.05.

 

Hulladékszállítási térkép 2020. második félév
Hulladékszállítási térkép 2020. második félév

Tájékoztató a koronavírus terjedésének megelőzésére tett intézkedésekről

A koronavírus-járvánnyal kapcsolatos vészhelyzetre tekintettel, a vírus terjedésének megelőzése érdekében a Túrkevei Városgondnokság Nonprofit Kft. az alábbi intézkedéseket teszi:

A Túrkeve, Kinizsi u. 51. sz. alatti irodában személyes ügyintézés csak előzetes telefonos egyeztetést követően lehetséges kedden délelőtt 8 órától 11 óráig, illetve csütörtökön délelőtt 8 órától 11 óráig, személyes ügyintézésre csak egy fő megjelenésével van lehetőség!
Telefonos egyeztetésre és telefonos ügyintézésre (06 56 360 810, 06 30 339 8571) hétfőtől csütörtökig délelőtt 8 órától 11 óráig és délután 13 órától 14 óra 30 percig lesz lehetőség.

A piacok megtartásában korlátozást vezetünk be. A korlátozás értelmében csak azoknak az árusoknak lesz lehetőségük árusítani, akik tisztálkodási, tisztítószereket (drogériatermékeket), illetve élelmiszereket, palántákat árusítanak. Az egyéb árusok (ruha, használtcikk, cipő, műszaki cikkek, játékok, stb.) a korlátozás időszaka alatt nem árusíthatnak a piac területén.
A korlátozással nem érintett árusoktól kérjük a járvány idejére ajánlott közegészségügyi és magatartási szabályok fokozott betartását!

A Liget utcai játszóteret lezártuk, a kelet- és nyugatújvárosi játszótereket naponta fertőtlenítjük, és táblákkal figyelmeztetjük a látogatókat a létesítmény használatának veszélyeiről, a kézmosás és kézfertőtlenítés fontosságára.

A temetők mellékhelyiségeiben fokozottan végezzük a takarítást és a fertőtlenítést.


Idézet a https://koronavirus.gov.hu/megelozes oldalról:
A koronavírus ugyanúgy terjed, mint az influenza, cseppfertőzéssel, vagyis az orrból vagy szájból származó apró cseppeken keresztül terjed emberről emberre. A vírus tehát köhögéssel, tüsszentéssel, kilégzéssel kerül a környezetbe. Ezért is fontos több mint 2 méter távolságra maradni a megbetegedett személyektől és betartani az alapvető higiéniai szabályokat, mert azzal megfertőződhet valaki, hogy a cseppekkel szennyezett tárgyakhoz vagy felületekhez ér, majd a szeméhez, orrához vagy szájához nyúl.”


A hulladékszállítást végző NHSZ közszolgáltató személyes ügyfélfogadást semmilyen körülmények között nem tart (a Túrkeve, Kinizsi u. 51. sz. alatti irodaházban sem). Az ő esetükben az ügyintézés csak elektronikusan és telefonon lehetséges.

Az NHSZ Tisza Nonprofit Kft. koronavírussal kapcsolatos tájékoztatója

NHSZ Tisza Nonprofit Kft.    KORONAVÍRUS tájékoztató

Tisztelt Ügyfeleink!

Társaságaink kiemelt célja közösségünk minden tagjának védelme, a járvány hazai terjedésének megakadályozása, a járvánnyal összefüggő kockázatok csökkentése.

A jelen helyzetre való tekintettel ügyfélszolgálatunk látogatását meghatározatlan időre felfüggesztettük.

Személyes ügyintézés helyett az alábbi elérhetőségeinken állunk rendelkezésére:

Ügyfélszolgálatunk telefonos elérhetősége: 30/710-29-67

Ügyfélszolgálatunk az alábbi működési időben fogadja hívásaikat:

Hétfő: 8-15
Kedd: 8-15
Szerda: 8-15
Csütörtök: 8-15
Péntek: 8-12

E-mail: info@ktkkft.hu, hulladekgazdalkodas@kjvgkft.hu

A közszolgáltató az NHSZ Tisza Nonprofit Kft. az alábbi elérhetőségeken fogadja hívásaikat:
Telefax és panaszvonal (59/510-011): hétfőtől vasárnapig 0-24
Levelezési cím: NHSZ Tisza Nonprofit Kft. 5350, Tiszafüred Húszöles út 149.
E-mail cím: info.tisza@nhsz.hu

A honlapon a szolgáltatásokról teljeskörűen tájékozódhat: www.nhsztisza.hu

Vigyázzunk egymásra, családunkra és magunkra!

Karcag, 2020.03.16.

Balajti József
ügyvezető

Országos állat- és kirakodóvásár

A koronavírus-járvánnyal kapcsolatos vészhelyzetre tekintettel a 2020. április 26-ra tervezett országos állat- és kirakodóvásár nem kerül megtartásra.

Országos állat- és kirakodóvásár
Országos állat- és kirakodóvásár