Közfoglalkoztatási programok

Print Friendly, PDF & Email

Közfoglalkoztatás

A közfoglalkoztatás kifejezést, mint gyűjtőfogalmat használjuk a tartósan munkanélküliek határozott időtartamú foglalkoztatására szervezett állami, önkormányzati, alapítványi támogatású programok esetében. A foglalkoztatási programok alapvetően 3 nagy területet ölelnek fel.

Rövid időtartamú önkormányzati közfoglalkoztatás

Kiemelt cél, hogy a tartósan munkanélküli, de munkára képes személyek, akik rendszeres szociális ellátásban részesülnek, a korábbiaknál fokozottabb mértékben vegyenek részt valamely közfoglalkoztatási formában, annak érdekében, hogy rendszeres jövedelemhez jussanak a segélyek helyett.

A program keretét a 2011. évi CVI. törvény szabályozza. A jogszabályok a segélyezettek közül az aktív korú, munkavégzésre képes személyek újbóli munkába állítását helyezik előtérbe, valamely közfoglalkoztatási forma, szakképzés és egyéb munkaerő-piaci intézkedések igénybevételével. Ezeket a személyeket az állami foglalkoztatási szervek álláskeresőként veszik nyilvántartásba és velük álláskeresési megállapodást kötnek.

A megállapodás alapján a helyi települési önkormányzat közfoglalkoztatást szervez, melynek megvalósítására éves Közfoglalkoztatási Terv készül. A foglalkoztatás időtartama a mindenkori jogszabályok előírásainak megfelelően, jelenleg az önkormányzati alapfeladatok esetében max. 4 hónapig terjedhet. A szervezéssel az önkormányzat más szervét is megbízhatja, így a város közigazgatási területén az egyik legnagyobb számban a Városgondnokság szervezi a közfoglalkoztatást.

A közfoglalkoztatást a rendszeres szociális segélyre jogosult, aktív korú nem foglalkoztatott személyek vehetik igénybe. Amennyiben az érintett személy részére nem ajánlanak fel közfoglalkoztatást, a kieső időre a „Foglalkoztatást Helyettesítő Támogatás”-t (FHT) folyósítanak. A rövid időtartamú közfoglalkoztatás az FHT támogatásban részesülők számára kötelező. A közfoglalkoztatás az önkormányzat kötelező feladata, a munkavállaló részéről csak abban az esetben vehető igénybe, ha szociális ellátást igényel és arra jogosult. A foglalkoztatás költségeinek nagy részét az állam megtéríti.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Jogi alapját a 2011. évi CVI. törvény, valamint a 375/2010. Korm. rendelet szabályozza. A törvény a helyi önkormányzat kiemelt feladatává teszi a foglalkoztatási problémák megoldását. Az önkormányzati törvényben szereplő közfeladat, önként vállalt feladat, illetve közhasznú tevékenység végrehajtása során közfoglalkozatást szervezhetnek. Csak regisztrált és együttműködő munkanélküliek vehetik igénybe. Ismételt közfoglalkoztatást csak a munkanélküli ellátás lejárta után vehetnek igénybe a munkavállalók.

A támogatás költségvetési szervnek és önkormányzati feladatokat ellátó gazdasági társaságnak adható abban az esetben, ha a foglalkoztatás létszámbővüléssel jár. A foglalkoztatás támogatására a munkáltatónak munkaerő igényt és támogatási kérelmet kell a területi Munkaügyi Központ illetékes kirendeltségéhez benyújtani, melynek elbírálása után támogatási szerződést kötnek. A támogatás a munkabérek és járulékaik, valamint a foglalkoztatással összefüggő közvetlen költségekre adható. A foglalkoztatás időtartama max. 12 hónapig terjedhet, a támogatás feltételeitől függően.

Országos Közfoglalkoztatási programok

A jogszabályokban előírt kiemelt jelentőségű célok végrehajtására szervezik, jelentős létszámot foglalkoztatnak ár- és belvízvédelmi munkákon, az út- és vasút-, valamint az állami erdők fenntartási munkáiban. A közmunka programok támogatása pályázati rendszerben történik. Támogatást kaphatnak önkormányzatok és azok társulásai, köz- és önkormányzati feladatot ellátó gazdasági társaságok és közhasznú társaságok. A támogatási időszak 12 hónapig terjedhet, egyebekben szabályozása hasonló a közfoglalkoztatásoknál leírtakkal.

Közérdekű munka

Nem kapcsolódik a szociális foglalkoztatáshoz. A bíróságok, szabálysértési hatóságok által elrendelt büntetési forma, amelyet kisebb súlyú, általában vagyon elleni bűncselekmények vagy könnyebb testi sértések után szabnak ki, vagy a szabálysértésekkel kapcsolatosan a szabálysértési hatóság által kirótt, de be nem hajtható pénzbüntetések megváltására alkalmaznak.

Foglalkoztatási területek

A Belügyminisztérium a hátrányos helyzetű települések önkormányzatai részére mintaprogramokat indított a 2011. évtől kezdődően. A kistérségi startmunka mintaprogramok alapjaiban a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programok mintaprogrammá nyilvánított típusai, de speciális, a települések fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátására irányulnak. Alapvetően 8 programelem került létrehozásra, melyből a 2017. évben 7 programelem működtetése valósul meg.
Ezek a feladatok (programelemek) két fő csoportra bonthatóak:

 1. Értékteremtő programok:
  • mezőgazdasági programok,
  • helyi sajátosságokra épülő programok, (2014. január 1-jétől a téli és egyéb értékteremtő programok programelem a helyi sajátosságokra épülő programok közé került beillesztésre).

  Az értékteremtő programok legnagyobb részben a mezőgazdasági programokat tartalmazzák, melyekben a települések növénytermesztéssel, állattartással foglalkoznak alapvetően.

  A másik két programelem a települések helyi lehetőségeit, adottságait figyelembe véve biztosítanak munkát a közfoglalkoztatottaknak. Ennek során általában valamilyen termék előállítása (pl.: drótháló, szerszámnyél, térkő, kültéri bútorok, stb.) történik meg.

  Az értékteremtő programok tevékenysége az önfenntartás felé mutat, a megtermelt javak felhasználhatók a közétkeztetésben, a termelés támogatása, fejlesztése elősegíti a szociális szövetkezetek létrehozását, mely a helyi lakosok nyílt munkaerőpiacra történő kivezetésének egyik megoldása lehet.

 2. Szociális programelemek
  • belvízlevezetés,
  • mezőgazdasági utak karbantartása,
  • belterületi úthálózat karbantartása,
  • illegális hulladéklerakó helyek felszámolása,
  • bio- és megújuló energia felhasználás.

  A szociális programelemek olyan, kvázi „szociális foglalkoztatást” valósítanak meg, melyek nem a klasszikus értelemben vett értékteremtés köré csoportosulnak, hanem a település élhetőbbé tételére irányulnak, olyan karbantartási, állagmegóvási feladatokat tartalmaznak, melyek különösebb szakképzettség nélkül is elvégezhetőek, beruházási költségigényük mérsékeltebb a mintaprogramokéhoz viszonyítva.

A start munkaprogram keretein belüli foglalkoztatás jelenleg az alábbi, lényegében állandónak tekinthető létszámokkal valósul meg:

 • Helyi sajátosságokra épülő programelem (mederlap és viacolor gyártás): 7 fő
 • Szociális jellegű (belterületi közterületek környezetének állagmegóvási munkái hulladékgyűjtés, stb.): 24 fő
 • Mezőgazdasági (állattenyésztés, szabadtéri és fóliás zöldségtermesztés): 20 fő

Hagyományos közfoglalkoztatásön belül 10 fő végez minden olyan jellegű munkát, amely a startmunka mintaprogram célkitűzésein kívül esik.

Közfoglakoztatottak legnagyobb létszámban a Városgondnokság gondozásában lévő zöldterületeken és köztemetőkben végeznek növénygondozási és kaszálási munkákat, motoros kaszákkal, valamint kézi erővel.

A foglalkoztatási területeket külön munkavezetők irányítása alatt működő egységeket hoztunk létre. Egyedi igénylés alapján rendszeresen ellátják a közfoglalkoztatott munkások az illegális szemétlerakások felszámolását. Ezen feladatok egyes területeken és meghatározott pontokon (pl. külterületek) rendszeressé váltak.

previous arrow
next arrow
Shadow
Slider