Lakáshasználati díjak

Print Friendly, PDF & Email

Túrkeve Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017. (VII. 01.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások lakbérének, lakáshasználati díjának megállapításáról

Túrkeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontja, valamint a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 34. §-a alapján a következő rendeletet alkotja:

Lakásbérleti díjak meghatározásának módja és mértéke

1. §.

(1) Önkormányzati lakás bérleti díjaként bérlő a bérbeadás jogcíme szerint

  1. szociális bérlakás bérbeadása esetén (2) bekezdés szerint meghatározott költségtérítő lakbért,
  2. szakemberlakás bérbeadása esetén a költségtérítő lakbér 1,5 szeres összegével egyenlő emelt lakbért,
  3. piaci alapon történő bérbeadás esetén piaci lakbért köteles fizetni.

(2) Az egyes lakások költségtérítő havi bérleti díját a (3) bekezdésben meghatározott alap lakbér (A), az adott lakás komplex használati értéke (H), valamint a lakás hasznos alapterülete (T) figyelembe vételével kell megállapítani. (Bérleti díj = A x H x T)

(3) Az alap lakbér mértékét a Képviselő-testület állapítja meg. Az alap lakbér mértékét a lakásgazdálkodás biztonsága, valamint a bérleti díj emelkedésével a lakás bérlőjére háruló terhek egyenletesebbé tétele érdekében minden év május 31. napjáig felül kell vizsgálni. Az alap lakbér megállapításakor –a (4) bekezdésben meghatározottak figyelembe vételével– a lakásüzemeltetés tárgyévet megelőző évi –az önkormányzati lakások kezelője által kimutatott– amortizációval és az inflációval megemelt fajlagos (1 m2 hasznos alapterületre vetített) költségét kell alapul venni. (A = ΣK / ΣT / H(átlag) / 12)

(4)[1] Az önkormányzati lakások bérleti díjának meghatározására szolgáló alap lakbér összege 283 Ft/m2/hó. Az alaplakbér az ÁFÁ-t nem tartalmazza, annak megállapítására, összegére vonatkozóan a mindenkor érvényben lévő általános forgalmi adóról szóló törvényben meghatározottak az irányadók.

(5) A piaci alapon bérbeadás céljára a képviselő-testület által kijelölt lakás bérleti díját a bérlő és a lakáskezelő megállapodása alapozza meg. Ugyanezt a szabályt kell alkalmazni üres szakemberlakás átmeneti hasznosítása céljából létesített jogviszony esetén is.

(6) Az önkormányzati lakások használati értékét a bérbeadással egyidejűleg a lakás kezelője köteles megállapítani a rendelet 1. mellékletében meghatározott szempontok szerint. Az önkormányzati lakások műszaki állapotának megváltozásából eredő használati érték növekedést vagy csökkenést a változás időpontjától kezdődően a lakbérfizetésben folyamatosan érvényesíteni kell. Az önkormányzati lakások használati értékéről az önkormányzati lakások kezelője nyilvántartást vezet.

Lakáshasználati díjak

2.§.

(1) Az a személy, aki az önkormányzati tulajdonú lakást jogcím nélkül használja, a jogcím nélküli használat kezdetétől a lakásra megállapított lakbér háromszoros összegével egyenlő lakáshasználati díjat köteles a bérbeadó részére fizetni két hónap elteltével. Újabb két hónap elteltével a lakásra megállapított lakbér hatszorosát köteles fizetni.

(2) Az önkormányzati lakások kezelője a jogcím nélküli lakáshasználókkal szemben a jogcím nélküli lakáshasználat kezdetétől számított 30 nap elteltével köteles a lakás kiürítése iránt peres eljárást kezdeményezni.

Záró rendelkezések

3.§.

E rendelet 2017. július 1. napjával lép hatályba. A hatálybalépésével egyidejűleg az önkormányzati tulajdonú lakások lakbérének, lakáshasználati díjának megállapításáról és a megfizetéséhez nyújtott lakbértámogatás mértékéről és feltételeiről szóló 11/2004. (V.27.) sz. önkormányzati rendelet hatályát veszti.

[1] Az első mondatot a 14/2018. (VII.1. ) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2018. július 1-től.

A rendelet melléklete: Segédlet az önkormányzati lakások használati értékének megállapításához

(A rendelet megtalálható a Nemzeti Jogszabálytárban)