Piac működési rendje

Print Friendly, PDF & Email
I.
 1. A piactartásra vonatkozó szabályok
  Túrkevei Városgondnokság Nonprofit Kft. által fenntartott, illetve rendezett piac üzemeltetési feladatait a gazdasági társaság látja el. Az üzemeltető a piac működési rendjének betartása érdekében piacfelügyelőt alkalmaz. A piacfelügyelő a piac nyitva tartása alatt a piac területén tartózkodik és gondoskodik az árusok által fizetendő helyhasználati díjak beszedéséről.
 2. A piacok helye és ideje
  a) Heti piac minden hétfőn és csütörtökön tartható. Ha a heti piac munkaszüneti napra esik, akkor az azt megelőző munkanapon kell megtartani.
  Helye: Piactér
  Ideje: 6-12 óra
  b) Alkalmi, ünnepi piac
  Helye: Piactér
  Ideje: 6-12 óra
  Ünnepnapokon piaci árusítás nincs.
 3. A piacon folytatható kereskedelmi tevékenység
  A piacon folytatható kereskedelmi tevékenységre, az érintett termékekre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek és hatósági előírásoknak megfelelően termékértékesítés továbbá vendéglátó-ipari, kölcsönző, megőrző, mutatványos, valamint helyben végezhető kereskedelmi szolgáltató és javító tevékenység folyatható. Az üzemeltető a vonatkozó jogszabályokban és e szabályzatban foglalt előírások megtartását rendszeresen ellenőrzi és hiányosság esetén intézkedik.
II.
Helyhasználat, helypénzfizetési kötelezettség
 1. A piacokon alkalmazott díjszabásokat a melléklet tartalmazza.
 2. Tartós helyhasználat (helybiztosítás)
  A heti piacokon rendszeresen árusítani szándékozók díjfizetés (helyfoglalási díj) ellenében állandó árusító hely kijelölését kérhetik. Meghatározott időtartamra szóló szerződés megkötésével, helybiztosítás díjának megfizetésével tartós helyhasználati jogot szerezhetnek. A tartós helyhasználat legrövidebb időtartama 1 hónap, a leghosszabb időtartama 6 hónap. A helyhasználat feltételeit a szerződés tartalmazza. A megállapított díjat az első hónapban a helykijelöléssel egy időben kell megfizetni. Az árusok és a szolgáltatások helyét az üzemeltető jelöli ki a közegészségügyi előírásokat is figyelembe véve. A piacon állandó árusító hellyel – biztosított hellyel – rendelkező kereskedő is köteles megfizetni a napi helyhasználati díjat. Akinek a helybiztosítás kapcsán a jogviszonya megszűnt, annak új jogviszonyt kell kezdeményeznie. Lejárt jogviszony esetén a korábban biztosított hely más árusnak is kiadható.
 3. Alkalmi (napi) helyhasználat
  Alkalmi helyhasználati engedély, árusító asztal vagy szilárd burkolattal ellátott terület igénybevételével adható ki. A napi helyhasználat joga a helyhasználati díj (helypénz) megfizetésének napjára a piacnyitástól zárásig tart. Az üzemeltető a napi helyhasználatra kijelölt helyek közül nem köteles a következő napon is ugyanazt a helyet az igénylő rendelkezésére bocsátani. Napi helyhasználat esetén ugyanaz a hely többször is kiadható, ha azt a helyhasználó kiürítette. A helyhasználónak – a használat tényleges időtartamától függetlenül – mindig az egész napra megállapított helyhasználati díjat kell megfizetnie. A helyhasználók a napidíjas árusító helyeket az érkezés sorrendjében foglalhatják el. Az üzemeltető az alkalmi helyhasználati engedélyt azonnali hatállyal írásban visszavonhatja, ha a helyhasználó a piac működésére vonatkozó szabályokat súlyosan, vagy ismételten megszegi.
 4. A helyhasználati díj megfizetésének és számításának szabályai
  A piacon elfoglalt terület után m2-enként, ill. folyóméterenként, valamint asztalonként a helyhasználó a hatályos díjszabás szerinti összeget (helypénzt) köteles megfizetni. A legkisebb kötelezően megfizetendő egység 1 m2, 1 folyóméter és fél asztal. Minden megkezdett négyzetméter ill. folyóméter egésznek számít. A helyhasználati díj magában foglalja a terület használati díját, a közös költségeket a közhasználatú vízvételi helyekről igénybe vett vízmennyiségeknek, a közös terület takarításnak, a díját. A fizetett díj szempontjából minden megkezdett négyzetméter, folyóméter egésznek számít. Helypénz fizetésére kötelesek az is, akik a piacon járva-kelve árusítanak. A helypénz érvényes díjszabását a piactéren jól látható helyen ki kell függeszteni. A helypénz beszedésével megbízott személy a befizetett helypénzről folyószámmal, értékjelzéssel és dátummal megjelölt, az üzemeltető bélyegzőjével felülbélyegzett nyugtát – kérésre számlát – köteles adni, amelyet az árus mindaddig köteles megőrizni és ellenőrzés esetén felmutatni, míg a helyét elfoglalva tartja. Ha az árus a helypénz megfizetéséről szóló nyugtát bármilyen okból kifolyólag felmutatni nem tudja, úgy a hely használati díjat köteles újból megfizetni. A helyhasználati díj megfizetését igazoló nyugtát másnak átadni tilos!
  Folyóméter utáni árfizetésre kötelezettek köre: Az úttal párhuzamosan összecsukható fémlábakról, vagy földről áruló árusok köre.
  Négyzetméter utáni árfizetés:
  – Elárusító autó által elfoglalt hely.
  – Az összecsukható fémlábak által keletkeztetett mélység kétszeresét meghaladó sátor.
  – Aki úgy alakítja ki az árusító felületet, hogy bejárható sorokat képeznek az áruk között.
  Az autó utáni díjfizetésre kötelezettek köre: Az árusítás közvetlenül a járműről történik, vagy a jármű hasznos árusító felületet foglal el.
  Azon árusok akik oly módon foglalják el a területüket, hogy a környezetükben levő betonasztalról történő árusítás már nem lehetséges, kötelesek a környezetükben levő asztal díját is megfizetni.
 5. Az üzemeltető által biztosított szolgáltatások
  Az üzemeltető gondoskodik a piac rendjének betartásáról, útjainak, közös használatú helyiségeinek tisztán tartásáról, a közhasználatú vízvezetékekről, a felgyülemlett hulladék elszállíttatásáról és a szükséges fertőtlenítésről, valamint a hatósági vizsgálatok elvégzéséhez szükséges helyiség biztosításáról.
III.
Rendészeti intézkedések
 1. A piac területén levő árusító asztalokat megrongálni szigorúan tilos!
 2. A piac területére nem eladásra szánt állatokat és ebet bevinni nem szabad! Kivételt képeznek ezalól a vakvezető ebek.
 3. Az árusító sátrakat, asztalokat és az árukat úgy kell elhelyezni, hogy azok a szabad közlekedést ne akadályozzák.
 4. Az árusok és vásárlók járműveiket csak a kijelölt helyen helyezhetik el. A kerékpárokat szintén a kijelölt helyeken szabad csak tartani. A piac területére gépjárművel behajtani kizárólag a közlekedési szabályok megtartása mellett szabad. A piac területén max. 5 km/h a megengedett sebesség a kötelező haladási irányok betartása mellett.
 5. Az el nem adott árut, valamint az árusításhoz szükséges kellékeket, asztalokat, polcokat az árusítási idő befejeztével a piac területéről el kell szállítani.
 6. A piacon lármázni, durva, sértő szavakat használni, botrányt okozni tilos!
 7. Járműről árusítani, csak akkor szabad, ha ezt a termék jellege, mennyisége indokolja és a gépjármű a közlekedést nem akadályozza.
 8. Az a személy, aki biztosított hellyel rendelkezik, reggel 7 óráig köteles az engedélyezett területet elfoglalni, ellenkező esetben az más személy által elfoglalható.
 9. Valamennyi vállalkozói igazolvánnyal rendelkező személy köteles jól látható módon feltüntetni nevét, lakcímét, szakma megjelölését.
 10. A piacon elhelyezett áruk megőrzése a helyhasználó feladata.
 11. A piac területén göngyöleget, csomagoló papírt, egyéb hulladékot kirakni, ott tárolni tilos!
 12. Az árusító helyeket, a közhasználati területet és utat használaton kívüli göngyöleggel és a piaci tevékenységet nem szolgáló eszközökkel elfoglalni nem szabad,
 13. Az árusítás során keletkezett hulladékot, szemetet az árus köteles helyszínről elvinni, az igénybe vett területet tisztán, rendezetten hátra hagyni!
 14. A piac területén szerencsejátékot folyatni tilos!