Tájékoztató kamerák kihelyezéséről

Print Friendly, PDF & Email

Az elmúlt időszakban a temetői lopások és az illegáis hulladékelhelyezések miatt vagyonvédelmi megfigyelőrendszert építettünk ki a Ducza, a Vasúti, valamint Vénkerti temetők bejárati szakaszain.

Az elektronikus megfigyelőrendszer közvetlen megfigyelést és képrögzítést is lehetővé tesz. Az adott területen történő alkalmazásának tényéről jól látható helyen, jól olvashatóan, a területen megjelenni kívánó személyek tájékozódását elősegítő módon figyelemfelhívó jelzést, tájékoztatást helyeztünk el.

A kamerás megfigyelés során az érintettek arcképmása és magatartása, mint az érintettre vonatkozó következtetés a személyes adatok fogalmi körébe tartozik. A rögzített és kezelt felvételek személyes adatnak minősülnek, így a Városgondnokság Nonprofit Kft. adatkezelést valósít meg. Ezen adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, mely hozzájárulás a kihelyezett tájékoztató tartalmának tudomásulvételével valósul meg.

A megfigyelőrendszer alkalmazása az emberi méltóság tiszteletben tartásával történik.

A rögzített felvételek a rögzítéstől számított három munkanap elteltével törlődnek.

A Városgondnokság Nonprofit Kft. teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.

Adatkezelési tájékoztató

Vagyonvédelmi kamerás adatkezelési tájékoztató

Irányadó jogszabályok
  • Magyarország Alaptörvénye,
  • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről (GDPR),
  • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról,
  • 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéröl,
  • 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól