A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről

Print Friendly, PDF & Email

Túrkeve Város Önkormányzata 18/2012. (X.01.) sz. rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről a módosítására kiadott 9/2014. (V. 01.) és 11/2014. (VI. 02.) sz. rendeletekkel egységes szerkezetben

Túrkeve Város Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § 2. pontja alapján figyelemmel „a temetőkről és a temetkezésekről” szóló 1999. évi XLIII. törvényben, valamint az annak végrehajtására kiadott 145/1999. (X. 1.) Korm. rendeletben, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a halottakkal kapcsolatos rendelkezései végrehajtásáról, valamint a rendkívüli halál esetén követendő eljárásról szóló 34/1999. (IX. 24.) BM-EüM-IM együttes rendeletben foglaltakra az alábbi rendeletet alkotja.

Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Túrkeve város területén lévő valamennyi köztemetőre, valamint az ezek fenntartásával és a temetésekkel kapcsolatos összes tevékenységre.

2. §

Működő temetők:

Vénkerti temető 1357. hrsz,

 

Vénkerti temető (ravatalozó) 1367. hrsz,

 

Vasúti temető 2398. hrsz,

 

Ducza temető 2841 hrsz,

Lezárt temetők:

Ábrahám temető 2832. hrsz,

 

Zsidó temető 2965. hrsz.

3. §

(1) Túrkeve város közigazgatási területén köztemető létesítése és bővítése az önkormányzat feladata.

(2) A működő köztemetők és azok létesítményeinek üzemeltetéséről az önkormányzat gondoskodik.

(3) A temetkezések lebonyolításához kapcsolódó egyéb tevékenységek végzéséről  – kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretein belül –  szerződés alapján temetkezési szolgáltató útján is gondoskodhat.

Temetkezési helyek és szabályok

4. §

(1) A halottat eltemetni, az elhamvasztott halott maradványait elhelyezni, a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – temetőben vagy temetkezési emlékhelyen létesített temetési helyen szabad.

(2) Hatályon kívül helyezte a 11/2014. (VI. 02.) sz. rendelet. Hatályba lép 2014. június 2.

(3) Hatályon kívül helyezte a 11/2014.(VI.02.) sz. rendelet. Hatályba lép 2014. június 2.

(4) Hatályon kívül helyezte a 11/2014.(VI.02.) sz. rendelet. Hatályba lép 2014. június 2.

5. §

(1)  A temetőt sírhely táblákra (parcella), gyermeksírhely, urnasírhely, sírbolt táblákra kell felosztani.

(2)  A sírhely-táblák olyan temetőrészeket jelölnek, amelyeket a nyugvási idő elteltével – szabályszerű eljárás mellett – ki lehet üríteni és temetés céljából igénybe lehet venni. Külön sírhelytáblákat kell kijelölni a felnőttek, a 10 éven aluli gyermekek, valamint a halva születettek, az elvetélt magzatok és a csonkolt testrészek eltemetésére.

(3)  A táblákat folyószámmal ellátott sorokra, a sorokat pedig sorszámokkal sírhelyekre kell felosztani. A díszsírhelyeket, sírbolthelyeket külön kell megjelölni.

(4)  A sírhelyeket a temetés alatt álló sírhely-táblákban folytatólagos sorrendben kell felhasználni.

(5)  A betelt sírhely-táblákat az utolsó temetés napjával le kell zárni.

(6) Az elhamvasztott halott hamvait tartalmazó urnát a temetőn belül urnafülkében (kolumbárium), koporsós temetési helyre (rátemetéssel),  urnasírhelyben, vagy urnasírboltban lehet elhelyezni.

(7) A lezárt temetőket mindaddig kegyeleti helyként kell gondozni, amíg felszámolásról döntés nem születik.

(8) A lezárt temetőből és sírhely-táblából a holttest-maradványokat exhumálás útján lehet áthelyezni a használatban lévő temetőbe (sírhely-táblába). Az exhumálást csak az illetékes tisztifőorvos engedélye és előírásai szerint lehet elvégezni, lezárt temetőből történő elszállításhoz az üzemeltető külön engedélye is szükséges.

6. §

(1) Az egyes temetkezési helyekért – a díszsírhelyek kivételével az elhunyt hozzátartozójának, illetve az eltemetésre kötelezettnek díjat kell fizetni. A díj mértékét a rendelet melléklete tartalmazza

(2) Az egyszeri megváltás időtartama:

 1. sírbolt esetén 60 év
 2. urnasírbolt esetén 25 év
 3. sírhely esetén 25 év
 4. urnafülke, urnasírhely esetén 10 év

(3) A használati idő eltelte után a temetkezési helyek – külön tiltó rendelkezés hiányában – újabb ciklusra megváltható.

(4) Ha a használati idő leteltét követően a sírboltot 5 az egyéb temetkezési helyeket 3 éven belül ismételten nem váltják meg az üzemeltető jogosult azt minden megtérítési igény nélkül újból felhasználni.

(5) Sírhely-tábla, vagy az egész temető lezárásáról és/vagy kiürítéséről az önkormányzat képviselő-testülete dönt. A temető kiürítését megelőzően azt három alkalommal egy országos lapban és a helyi sajtóban, valamint a temetői hirdetőtáblán közhírré kell tenni, úgy, hogy az első közzététel a megszüntetés előtt legalább 6 hónappal a továbbiak pedig 2 havonként történjenek.

(6) Ha a használat az (4) és az (5) bekezdésben foglalt okok miatt szűnik meg, a temetkezési hely feltárásakor a kiürített sírokból származó holttest-maradványokat közös sírhelyben kell elhelyezni, amelyről az elhunyt hozzátartozói, az ő rendelkezésük hiányában a kegyeleti szokások, valamint a közegészségügyi előírások betartása mellett az üzemeltető köteles gondoskodni.

(7) A temetkezési helyek használatának jogát magánszemélyek között átruházni nem lehet, de a sírhelyet újra megváltó hozzátartozó használati jogot szerez.

(8) Lezárt temető, vagy temetőrész betemetett sírjai, sírboltjai felett létesített síremlék a használati idő lejártáig- kegyeleti szempontból nem idegeníthetők el és más sírra, sírboltra nem helyezhető át.

(9) Kiürítés során a temetőben felállított síremléket lebontani, áthelyezni, azzal rendelkezni csak az üzemeltetőnek történt előzetes bejelentés után szabad. A rendelkezési jogosultságot a bejelentés során valószínűsíteni kell, mindez csak a temetőrész lezárásakor gyakorolható.

(10) Az eltemettető kívánságára történő halott – illetőleg urna áthelyezés, vagy urnakiadás folytán megürült sírhelyek és urnafülkék számlával igazolt megváltási díjának időarányos részét a jogosult részére vissza kell téríteni.

(11) Az eltemettetőnek az elhaltak hűtéséért hűtési díjat, a kegyeleti jog gyakorlása közben keletkező hulladékok összegyűjtéséért, elszállításáért –a temetkezési helyek értékesítésekor, illetve a használati idő meghosszabbításakor (újraváltás, valamint rá-, és mellétemetés esetén)– a használati jogosultság idejével arányos egyösszegű, egyszeri hulladékszállítási díjat kell megfizetniük.

7. §

(1) A temetőben lévő sírhelyek méretei:

 1. felnőtt sírhely: 2,30 m hosszú, 2,00 m mély, és 1,10 m széles
 2. felnőtt páros sírhely: 2,30 m hosszú, 2,00 m mély és 2,00 m széles
 3. gyermeksírhely: 1,30 m hosszú, 1,60 m mély és 0,60 m széles
 4. urnasírhely: 0,80 m hosszú, 1,00 m mély és 0,60 m széles
 5. hagyományos sírboltok
  felépítmény megengedett legnagyobb méretei
  2 – 4 fh.-es sírbolt hossza: 2,50 m,szélessége: 2,30 m, építménymagassága: 5,00 m,
  6 fh.-es sírbolt hossza: 3,50 m, szélessége: 3,00 m, építménymagassága: 6,00 m,
  9 fh.-es sírbolt hossza: 3,50 m, szélessége: 4,00 m, építménymagassága: 7,00 m. alépítmény megengedett legnagyobb méretei
  2 – 4 személyes sírbolt hossza: 2,50 m, szélessége: 2,30 m, mélység: 2,60 m,
  6 személyes sírbolt hossza: 3,50 m, szélessége: 3,00 m, mélység: 3,00 m,
  9 személyes sírbolt hossza: 3,50 m, szélessége: 4,00 m, mélység: 3,50 m.
 6. urnafal
  felépítmény megengedett legnagyobb méretei
  hosszúsága. 10 m, szélessége: 1,00 m építménymagassága: 3,00 m

(2) A sírok egymástól való oldaltávolságának minimum 80 cm-nek, a gyermeksíroknál pedig minimum 30 cm-nek kell lennie. A sírok egymástól való távolságát a parcellázási terv határozza meg. A sírdombok magassága legfeljebb 50 cm lehet.

(3) Koporsós temetésre szolgáló temetési helyre – sírnyitáshoz kapcsolódó tisztiorvosi engedély alapján, illetve feltételei szerint – történő rátemetés, valamint a páros sírhelybe a mellétemetés esetén az adott temetkezési helyre vonatkozó, e rendeletben meghatározott idejű használati jogosultságának további biztosításáért az eltemettető  pótdíjat köteles fizetni. Rátemetés, illetve mellétemetés esetén pótdíjként a sírhely mindenkori újraváltási díjának meghosszabbított sírhelyhasználati időre vonatkozó arányos részét kell felszámítani.

(4) Koporsós temetésre szolgáló sírhelybe legfeljebb négy urna temethető. Az urna koporsós temetkezési helyen történő elhelyezésekor – mivel az nem minősül sírnyitásnak, ezáltal az adott sírhely használati ideje sem hosszabbodik – pótdíjat felszámítani, illetve fizetni nem kell.

(5)  Felnőtt sírhely-díj befizetése mellett a felnőtt sírhely-táblába tíz éven aluli gyermek is temethető. Ilyen esetben azonban a sir méreteinek a felnőtt sir méreteivel azonosnak kell lennie.

(6) Az elhalálozástól számított 5 éven belül sír (sírbolt) felnyitására engedély csak hamvasztás, más temetési helyre való áthelyezés és rátemetés céljából, illetve a nyomozó hatóság rendelkezésére adható. Kolerában, pestisben, leprában, sárgalázban, kiütéses tífuszban, takonykórban, AIDS-ben, vírusos hemorrhagiás lázban elhunytak temetési helyeinek megnyitására csak az elhalálozástól számított 1 év elteltével adható engedély.

(7)  A sírhelyeket kifalazni, kibetonozni nem lehet.

(8)  Sírhelyeken sírdomb kialakítása (felhantolás) nem kötelező. A hant nélküli parcellák létesítésére kijelölt területen sírdomb nem alakítható ki.

(9)  Rátemetés esetén – a balesetek elkerülése végett – a síremléket a temettetőnek szükség szerint le kell bontania és újból biztonságosan fel kell állítania.

(10) A koporsós vagy urnás földbe temetésre alkalmas sírhelyek a közlekedő utaktól való elhelyezkedésük alapján az alábbiak szerint külön minőségi kategóriába tartoznak:

 1. Első osztályú sírhelynek minősül a közlekedő úthoz legközelebb első két sorban
 2. másodosztályú sírhelynek minősül a közlekedő úthoz képest a 3. –  5. sorban található
 3. harmadosztályúnak minősül minden olyan sírhely, mely az előző kategóriák egyikébe sem sorolható.

8. §

(1) Hatályon kívül helyezte a 11/2014.(VI.02.) sz. rendelet. Hatályba lép 2014. június 2.

(2) A sírbolt felett rendelkezőnek az tekinthető, aki a használati díjat megfizette.

(3) A sírbolt (síremlék) fenntartásáról, annak létesítője (örököse) köteles gondoskodni. Ha a sírbolt összeomlásától lehet tartani az üzemeltető felszólíthatja a fenntartásra kötelezett személyek bármelyikét, hogy gondoskodjanak a helyreállításról. Ha a felhívás eredménytelen marad, az üzemeltető kérelmére a jegyző elrendelheti a sírbolt eltávolítását, illetőleg a sírboltba való további temetkezést megtilthatja.

(4) Közvetlen veszély fennállása esetén a felhívás kötelező. A felhívást – a temetési hely megjelölésével – a temető hirdetőtábláján és a parcella sarkán 90 napra ki kell függeszteni.

(5) Arra nézve, hogy a sírboltba kik temetkezhetnek, a létesítőnek a sírbolt könyvbe bejegyzett rendelkezései az irányadók.

(6) A sírboltba koporsóban csak annyi elhalt temethető, ahány férőhelyre azt építették. Ezen túl 2 – 4 férőhelyes sírboltban további 10 urna, 6 személyes sírboltban további 20 urna, 9 személyes sírboltban további 30 urna helyezhető el. Amennyiben a sírbolt tulajdonosa (birtokosa) a temetkezési jogosultságról a sírbolt-könyvben vagy végrendeletileg nem tett rendelkezést, úgy a sírboltban az elhalt hozzátartozói az elhalálozás sorrendjében temethetők el. A sírbolt tulajdonosának (birtokosának) kérelmére a sírboltban elhelyezett koporsókban lévő porladáson túli csontmaradványokat össze kell gyűjteni és hamvasztás után urnában, illetőleg gyermekkoporsóban a sírboltba vissza kell helyezni, ebben az esetben a maradványok csak egy urnahelynek számítanak.

(7) Sírboltba temetéshez az elhunytat légmentesen zárt, az eltemettető igényének megfelelően fa, műanyag, fém, vagy üveg koporsóba kell tenni. Fa koporsó használata esetén belső fém vagy műanyag koporsót is alkalmazni kell.

9. §

(1) A holttest elhamvasztásához a (2) bekezdésben foglaltak kivételével a tisztifőorvos engedélye szükséges.

(2) A kórházban elhunyt személyt, valamint rendőri intézkedéssel boncolásra szállított holttest elhamvasztását a boncorvos engedélyezi.

10. §

(1) Túrkeve Város Önkormányzata azon elhunyt személyeknek, akik a városi közélet valamely területén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, díszsírhelyet adományozhat.

(2) A díszsírhely használati ideje a temető fennállásáig tart, használata díjtalan.

(3) A díszsírhelyben a sírnyitás és a rátemetés szabályainak megtartása, költségeinek viselése mellett – az elhalt özvegye és az elhalt közvetlen felmenő és lemenő hozzátartozói (szülők, gyermekek) is eltemethetők.

(4) A díszsírhelyek gondozásáról az elhunytak hozzátartozói, ezek hiányában a – Polgármesteri Hivatal  költségére – az üzemeltető köteles gondoskodni.

(5) A díszsírhely adományozásáról az elhunyt legközelebbi hozzátartozóját és a temető üzemeltetőjét írásban kell értesíteni.

(6) A díszsírhely parcellázásában a koporsónak a földbe temetése vagy elhamvasztás után az urna kolumbáriumban helyezése megengedett.

11. §

A köztemetőkben a kegyeleti szolgáltatások közül az üzemeltető kizárólagos hatáskörébe tartozik a sírásás, halott hűtés, és a sírhely kijelölés ellátása. Az engedéllyel rendelkező temetkezési vállalkozók a ravatalozók és a szertartáshoz biztosított egyéb eszközök használatáért az e rendelet mellékletében meghatározott használati díjat kötelesek megfizetni.

12. §

(1) A temetés módjára, illetve a hamvasztásra az elhunytnak életében tett nyilatkozata, ennek hiányában a temetésről (hamvasztásról) gondoskodó személy rendelkezése az irányadó.

(2) A rendelkezésre jogosultságot az üzemeltető csak akkor köteles vizsgálni, ha azzal kapcsolatosan kifogást jelentettek be. Ha a jogosultságot az üzemeltető nem tudja megállapítani, akkor a bíróság vagy a gyámhatóság döntését kell kérni. A vita lezárásáig a halott nem temethető el.

13. §

(1) A felravatalozott koporsót – az eltemettető kívánságára a búcsúztatás (szertartás) megkezdéséig nyitva lehet tartani. 
Nem lehet nyitva tartani az oszlási vagy roncsolt állapotban lévő holttest koporsóját.

(2) A fertőző betegségben elhunytak koporsóját légmentesen lezárt állapotban kell felravatalozni és azt felnyitni nem szabad. A gyászolók a koporsóval nem érintkezhetnek.

14. §

(1) Sírbolt, síremlék állításához, valamint – a szabályzatban felsoroltakon kívül – egyéb munkálatokhoz a fenntartó előzetes engedélye szükséges. A munkálatok megkezdése előtt a temetési hely felett rendelkezni jogosult köteles üzemeltetőnek bejelenteni  ezen munkálatok végzésének időpontját és várható időtartamát, továbbá a kivitelező személyét.

(2) Kivitelező a temetőben végzett üzletszerű tevékenységének megkezdése előtt a mellékletben meghatározott temető-fenntartási hozzájárulást köteles megfizetni. A hozzájárulás megfizetéséről szóló bizonylatot üzemeltetőnek köteles felmutatni.

(3) Az előirt engedély hiánya, vagy az attól való eltérés, valamint a temető fenntartási hozzájárulás megfizetéséről kiállított bizonylat be nem mutatása esetén továbbá  a szabályzatban előírt sírhely gondozási kötelezettség elmulasztásakor az üzemeltető:

 1. az (1) bekezdésben meghatározott munkálatok elvégzését megtilthatja, illetve felfüggesztheti,
 2. a sírhely birtokosát – határidő kitűzésével – felhívja a sérelmes állapot megszüntetésére
 3. a felhívás eredménytelensége esetén a szükséges munkát elvégzi (elvégezteti) és annak költségét áthárítja a sírhely birtokosára.

(4)  Sírbolt és síremlék építésével, felújításával kapcsolatos kivitelezői munka csak március 15. és október 31. napja közötti időszakban, kizárólag munkanapokon, a temetői nyitvatartási időn belül végezhető.

Nyilvántartások vezetése

15. §

(1) Halottat csak halott vizsgálati bizonyítvány alapján szabad eltemetni, vagy elhamvasztani. A halott vizsgálati bizonyítvány egy példányának megőrzéséről az üzemeltető gondoskodik.

(2) A temető fenntartója az új sírhelytáblák (parcellák) megnyitása előtt köteles gondoskodni a sírnyitási térkép elkészítéséről és annak a jegyző által történő jóváhagyásáról. A temető térképet a temető nyilvántartó könyvvel összhangban az üzemeltető köteles vezetni. A temetési rend megváltoztatása (sírok átminősítése) csak a jegyző engedélyével történhet a térkép módosításával. A temető dokumentációkat a temető kiürítésének elrendeléséig az üzemeltetőnek a tűztől védve páncélszekrényben kell megőriznie, azt követően pedig átadnia a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltárnak.

(3) Üzemeltető a temetésekről és a temetkezési helyek felhasználásáról továbbá a kegyeleti jogok gyakorlása céljából nyilvántartást köteles vezetni. A nyilvántartó könyvben – temetőnként külön-külön – minden temetést (urnaelhelyezést, urnakiadást, urnakiemelést, hamuszórást) időrend szerint kell bejegyezni. A nyilvántartó könyvnek a temetéssel és a temetési hellyel kapcsolatos legfontosabb adatokat tartalmaznia kell, így különösen: folyószám, a temetés napja, az elhalt neve, leánykori neve, születési ideje, anyja neve, legutolsó lakóhelyének címe, foglalkozása, az elhalálozás időpontja, a sírhelytábla, sírhelysor, temetési hely száma, valamint az eltemettető neve, lakcíme és a síremlékre vonatkozó bejegyzések.

(4) Külön jegyzéket kell vezetni a temetőben elhelyezett halva született gyermekekről. A jegyzékben fel kell tüntetni a halva született anyjának nevét, az elhantolás (urnaelhelyezés) időpontját és föléje tűzött fejfa sorszámát.

(5) A sírbolt-könyv a sírboltban elhelyezett halottak bejegyzésére szolgál. A sírbolt-könyvet a (3) bekezdésben maghatározott tartalommal kell vezetni, a sírbolt számának feltüntetésével. A sírbolt-könyvbe be kell vezetni a létesítőnek a sírboltra vonatkozó rendelkezéseit.

(6) A nyilvántartási adatokról tájékoztatást – a halott nevének, a temetés időpontjának és a temetkezés helyének kivételével – csak bírósági és hatósági eljárásokhoz lehet adni.

A temetők üzemeltetésének gazdasági alapja és az ezzel kapcsolatos szabályok

16. §

(1) A temető üzemeltetés költségeinek finanszírozása a sírhelyek értékesítéséből és újraváltásából, a létesítmények vállalkozók részéről történő igénybevételéért megfizetett használati díjakból, a kegyeleti közszolgáltatásokért fizetett díjakból, valamint a temetőben végzett vállalkozási tevékenység ellátói által megfizetett temető fenntartási hozzájárulásokból történik.

(2) Az 1. sz. mellékletben meghatározott díjakat az érintettek az üzemeltető számlájára kötelesek megfizetni.

(3) A köztemetőkben e rendeletben meghatározott díjakon kívül más díj nem szedhető.

(4) A temető fenntartásából származó bevételeket a képviselő-testület csak a temetővel kapcsolatban felmerülő költségek finanszírozására használhatja.

(5) Az önkormányzat a temetők fejlesztésével, a létesítmények bővítésével, felújításával vagy korszerűsítésével kapcsolatos kiadásokra az éves költségvetés tárgyalásakor szükség szerint forrást biztosít.

(6) Az 1. sz. mellékletben felsorolt díjak megváltoztatásáról a képviselő-testület jogosult dönteni.

(7) A kegyeleti közszolgáltatásokért fizetendő díjak mértékét a „Temetői díjak jegyzéke” elnevezésű 1. sz. melléklet tartalmazza.

(8) A kegyeleti közszolgáltatások díjait a (10)  bekezdésben foglalt eltéréssel előre az üzemeltető számlájára kell megfizetni.

(9) A létesítmények és eszközök használati díjait a temetkezési vállalkozók közül az együttműködési megállapodással rendelkező szolgáltatóknak -az üzemeltető nyilvántartása alapján összesítve- havonta (a tárgyhónapot követő hónap 15. napja határidővel) utólag, átutalással kell teljesíteni.

(10) Temetkezési hely újraváltásakor – indokolt esetben, a hozzátartozó kérelmére – a kegyeleti közszolgáltatási díjak megfizetéséhez a polgármester -legfeljebb 12 havi- részletfizetési kedvezményt állapíthat meg. Ez esetben a jogosult az esedékes törlesztő részleteket készpénzátutalási-megbízással az üzemeltető számlájára (tárgyhó 15. napja határidővel) köteles teljesíteni. A számlát az utolsó résztörlesztés beérkezését követően kell elkészíteni, mellyel egyidejűleg a temetkezési hely feletti rendelkezési jogosultság is érvénybe lép.

A köztemetők rendje

17. §

A köztemetőkben a kegyelet gyakorlásának szabályait a temetői szabályzat (2. sz. melléklet) tartalmazza.

Átmeneti és záró rendelkezések

18. §

E rendelet 2012. október 01. napján lép hatályba.

Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezésre kerül Túrkeve Város Önkormányzatának 12/2000. (IV. 20.) sz., 20/2003. (VII. 17.) sz., 17/2004. (VII. 08.) sz., 29/2005. (X. 20.) sz., 37/2005. (XII. 15.). sz., 6/2008. (I. 24.) sz. valamint a 3/2010. (I. 28.) sz.  rendeletei.

Dr. Szabó Zoltán
polgármester
Dr. Rácz Kálmán
jegyző

 

(A rendelet megtalálható a Nemzeti Jogszabálytárban)