Temetői szabályzat

Print Friendly, PDF & Email

Azonos a 18/2012. (IX. 06.) sz. önkormányzati rendelet 2. sz. mellékletével

A köztemetők megnevezése és nyitvatartási rendje

1. A köztemetők felsorolása:

 1. Vénkerti temető (1357 és 1367 hrsz)
 2. Vasúti (Galuska) temető (2398 hrsz)
 3. Ducza temető (2841 hrsz)
 4. Ábrahám temető (2832 hrsz, lezárt)
 5. Zsidó temető (2965 hrsz, lezárt)

2. Köztemetők nyitvatartási ideje egységesen

nyári nyitva tartás (IV. 01. – IX. 30.) 800–tól 2000–ig,
téli nyitva tartás (X. 01. – III. 31.) 800–tól 1700–ig.

(Kivétel: Minden év XI. 1. napját – halottak napja – megelőző és az azt követő két-két napon a temető 800–tól 2200–ig látogatható.)

3. Az ügyfélfogadás helyszíne és időtartama

Túrkevei Városgondnokság Nonprofit Kft., 5420 Túrkeve, Kinizsi u. 51.
Tel: (56) 554-379, fax: (56) 361-671
Hétfő – csütörtök: 700-1600
Péntek: 800-1200

A köztemetők látogatási rendje, a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételei

4. Általános rendelkezések

4.1. A jelen látogatási rend a túrkevei köztemetők vonatkozásában tartalmazza azokat az alapvető szabályokat, amelyek a temetőlátogatók kegyeletgyakorlása feltételei meghatározásával egyrészt biztosítják az elhunytak emlékének méltó megőrzését és ápolását, másrészt szolgálják a köztemető, mint használata szerinti zöldfelületi jellegű különleges terület állagának megóvását, rendeltetésszerű használatát, továbbá a temetési helyek gondozását, karbantartását, felújítását

4.2. A köztemetők látogatói kötelesek a rendeletben és a jelen látogatási rendben foglalt szabályokat betartani, a köztemető üzemeltetője pedig jogosult és köteles a látogatási rend szabályai betartását ellenőrizni.

5. Nyitva tartás kifüggesztése és meghosszabbítása.

5.1. A nyitvatartási idő meghosszabbításáról a köztemető üzemeltetője dönthet. Az üzemeltető a meghosszabbított nyitvatartási időről a látogatók részére a temető kapuin és a helyi médiákban köteles a meghosszabbított nyitvatartási időpontot megelőző legkésőbb 10. munkanapig közzétett hirdetményben tájékoztatást adni. 5

5.2. Üzemeltető a temető bejáratánál, jól látható módon elhelyezett táblán köteles a nyitva tartásról a látogatókat tájékoztatni.

6. Temetőlátogatás feltételei

6.1. A temetőlátogatás célja lehet kegyeleti joggyakorlás vagy a temetési hely gondozása.

6.2. A köztemetőket 14 éven aluli gyermekek, illetve cselekvőképtelen személyek kizárólag cselekvőképes, nagykorú személyek kísérete mellett látogathatják.

6.3. A köztemetőbe gépjárművel, motorkerékpárral behajtani és ott közlekedni tilos. A tiltás mozgáskorlátozottakra, az engedélyezett munkálatok végzőire és –esetenként- a láthatóan idős betegekre nem vonatkozik. A temetőbe történő behajtások ügyében a temetőőr jár el. Amennyiben a közlekedés engedélyezett a gépjárművezető köteles vigyázni arra, hogy a keletkezett hang vagy egyéb hatás a látogatókat, illetőleg a búcsúztatási szertartásokat nem zavarhatja.

6.4. Üzemeltető a temetői lopások megelőzése, felderítése és megakadályozása érdekében a köztemetőbe behajtó járművek utasterét és csomagtartóját ellenőrizheti.

6.5. Köztemetőbe állatot bevinni –a vakvezető kutyát kivéve- csak és kizárólag a temető üzemeltetőjének külön engedélyével lehet.

7. Temetőlátogatók kötelességei

7.1. A temetőlátogatók kötelessége a köztemetői terület, az ingó és ingatlan létesítmények, tárgyak rendeltetésszerű használata, állaguk megóvása, tartózkodás bármiféle károkozástól, rongálástól.

7.2. Tilos a növényzet (fák, cserjék, virágok, gyep) és a zöldterületek, zöldfelület egyéb elemeinek, tartozékainak, felszerelési tárgyainak bármilyen módon történő megrongálása, pusztítása, károsítása, vagy olyan szakszerűtlen kezelése, amely értékük csökkenésével jár.

7.3. A köztemető területén a látogatók nem végezhetnek olyan tevékenységet, amely egészségre ártalmas, szennyeződést, bűzt, egyéb káros környezeti kárt okoz, mások kegyeleti jog gyakorlását akadályozza, korlátozza, balesetveszélyt okoz.

7.4. A látogatóknak tartózkodniuk kell minden olyan tevékenységtől, amely mások kegyeleti érzéseit zavarhatja (pl. hangoskodás, zenehallgatás).

7.5. A köztemetőben biztosított közüzemi szolgáltatással (vízvételi jog) az ésszerűség határán belül takarékoskodni kell.

8. Tárgyak, anyagok és eszközök köztemetőbe be- és kivitelének szabályai

8.1. Köztemetőbe a látogatók – az üzemeltető vagy megbízottja külön engedélye nélkül – szokásos, rendszeresen maguknál tartott személyes használati tárgyaikon túlmenően kizárólag a temetési helyek díszítésére, gondozására szolgáló tárgyakat (pl. koszorú, vágott élő virág, művirág, váza, öntözőkanna, kerti szerszámok) és a kegyeleti jog gyakorlás kellékeit (pl. mécses, gyertya) vihetik be.

8.2. A sírhelyeknél pad –előzetes írásbeli kérelem alapján– az üzemeltető engedélyével állítható! Engedély csak olyan területen adható, ahol a pad elhelyezése a közlekedést, illetve újabb temetkezési helyek elhelyezését nem akadályozza.

8.3. A köztemetőkből koszorúkat, virágokat, növénymaradványokat, kertészeti hulladékokat, egyéb hulladékot az üzemeltető hozzájárulása nélkül kivinni nem lehet, azokat az ezek elhelyezésére kijelölt helyeken kell elhelyezni.

8.4. A temetési helyek jelölésére szolgáló egyéb, elmozdítható tárgyak köztemetőből történő kivitelére a 9.4. – 9.5. pontokban foglaltak az irányadók.

9. Temetkezési hely feletti rendelkezés és a kegyeleti jogok gyakorlásának szabályai

9.1. A temetési hely felett az rendelkezik, aki azt megváltotta

9.2. A temetési hely építészeti, kertészeti kialakításának feltételeire a R.-ben foglaltak az irányadók. A temetési helyen túlterjeszkedő, közízlést sértő vagy oda nem illő felirattal ellátott sírjeleket elhelyezni nem szabad. E rendelkezés a meglévő sírjelek felújítása során is irányadó.

9.3. Amennyiben a temetési hely felett rendelkezni jogosulttal kötött szerződés eltérően nem rendelkezik, temetési hely kertészeti jellegű gondozására

 1. a temetési hely megváltója, illetőleg halála esetén örököse,
 2. az elhunyt személy (ek) hozzátartozója
 3. az elhunyt személy (ek) örököse jogosultak.

9.4. Amennyiben a temetési hely felett rendelkezni jogosulttal kötött szerződés eltérően nem rendelkezik, a temetési helyen elhelyezett síremlék, sírjel, egyéb díszítés felújítására, restaurálására, elmozdítására, a köztemető területéről történő kivételére és bevitelére a temetési hely megváltója, illetőleg halála esetén örököse, illetve az általuk írásban megbízott személy (ek) a R.-ben és e szabályzatban foglaltak szerint jogosult.

9.5. A jogosultságot – üzemeltető ilyen igénye esetén – igazolásra alkalmas okirattal (személyi igazolvány, hagyatékátadó végzés, öröklési bizonyítvány, szerződés, írásbeli megbízás) kell igazolni.

9.6. A köztemetőben munka úgy végezhető, hogy az ne sértse a hozzátartozók és a látogatók kegyeleti érzéseit, ne akadályozza az elhunytak búcsúztatását. A munkavégzés során a szomszédos temetési hely nem sérülhet, gondoskodni kell arról, hogy eredeti állapota ne változzon. A munka ideje alatt a temetési helyek látogatását nem lehet akadályozni

9.7. Búcsúztatás alatt a munkavégzéssel keletkezett hang vagy egyéb hatás nem zavarhatja a szertartást.

Temetőüzemeltetési feladatok

10. Az üzemeltető tevékenységei és feladatai az alábbiak

10.1. Biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit, ideértve a temetési helyre való első temetést megelőzően a sírhely kiásásáról (sírásás) való gondoskodást.

10.2. Biztosítja a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási időt.

10.3. Gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről és biztosítja a temető nyitását, zárását.

10.4. Vezeti és megőrzi a nyilvántartó könyveket.

10.5. Tájékoztatja a temetőlátogatókat.

10.6. Kijelöli a temetési helyeket.

10.7. Elvégzi a temető és létesítményeinek tisztántartását, az utak karbantartását, síkosság mentesítését és a hó eltakarítást.

10.8. Biztosítja a ravatalozó és technikai berendezései, tárolók és hűtők, valamint a temetők egyéb közcélú létesítményei (infrastruktúra) karbantartását és működteti azokat.

10.9. Gondoskodik a hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról.

10.10. Gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról.

10.11. Összehangolja a temetői létesítmények, így különösen a ravatalozó használatával kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységeket, szervezési intézkedésekkel elősegíti a temetés és az urnaelhelyezés zökkenőmentes lefolytatását.

10.12. Gondoskodik az ügyfélfogadásról.

10.13. A szakmai irányelvek és módszertani útmutatók szerint gondozza a védetté nyilvánított sírokat.

11. Ellenőrzés és tájékoztatási kötelezettségek:

12. A hatályos jogszabályi rendelkezésekre és a R. szabályaira is figyelemmel ellenőrzi a köztemetőkben a temetkezési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenységek ellátásának temetői rendjét, kiemelten figyelemmel a Ttv. Azon szabályára is, mely szerint a temetkezési szolgáltatók között hátrányos megkülönböztetést nem alkalmazhat.

13. Tájékoztatja a temetőlátogatókat, a temető térképét annak bejáratánál kifüggeszti, a változásokkal legalább évenként kiegészíti, a temető bejáratánál a közönség részére tájékoztatót függeszt ki a temetőlátogatók részére történő nyitvatartási idejéről és a temető 8

14. Véleményezi a síremlék és tartozékai, valamint az emlékoszlop tervét (metszetrajzát, elhelyezési vázrajzát) és hozzájárul az elhelyezéshez, vagy a hozzájárulást megtagadja, jogosult és köteles a sírjel vagy síremlék helyreállítására, felújítására, a temetési hely felett rendelkezni jogosultat felhívni és a vonatkozó rendelet szerinti intézkedéseket megtenni.

A köztemetőben végzett szolgáltatások rendje, a létesítmények igénybevételének feltételei

15. Meghatározások

15. 1. Kegyeleti közszolgáltatás: a köztemető fenntartását, továbbá üzemeltetését magába foglaló egyéni és közösségi kegyeleti célú, az elhunyt emlékének megőrzésére irányuló önkormányzati tevékenységének összessége.

15.2. Temetkezési szolgáltatási tevékenység:

 1. a temetésfelvétel,
 2. az elhunytnak a kegyeleti igényeknek megfelelő temetésre való – az egészségügyi szolgáltató halott kezelési feladatkörébe nem tartozó és az egészségügyi intézmény területén kívül végzett – előkészítése,
 3. a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás,
 4. a ravatalozás,
 5. a búcsúztatás,
 6. sírhelynyitás és visszahantolás,
 7. a sírba helyezés,
 8. a halott szállítás,
 9. a hamvasztás és urnakiadás,
 10. az urnaelhelyezés,
 11. a hamvak szórása,
 12. az exhumálás,
 13. az újratemetés.

15.3. Egyéb temetői szolgáltatások

 1. Síremlékkel kapcsolatos szolgáltatások:
  síremlékállítás, bontás, síremlék elemeinek cseréje, kiegészítőkkel (pl. virágtartó, mécses) való ellátás, vésés, betűfestés, stb.
 2. sírgondozással kapcsolatos szolgáltatások:
  a sírfelület beültetésével, gondozásával kapcsolatos kertészeti tevékenységek összessége, sírhely körbekerítése kőzúzalékkal (murvázás).

16. Az üzemeltető teljes körűen biztosítja a kegyeleti közszolgáltatás szakszerű ellátásához szükséges létesítményeket, felszereléseket, eszközöket, az előírásoknak megfelelően gondoskodik azon karbantartásáról, tisztításáról.

17. Az üzemeltető feladata annak vizsgálata, hogy a temetkezési szolgáltatók, illetve vállalkozók a szolgáltatás végzése során rendelkeznek-e a jogszabályokban előírt követelményekkel.

18. Az üzemeltető a temetkezési szolgáltatók között hátrányos megkülönböztetést nem alkalmazhat.

19. A köztemetőben temetkezési szolgáltatás rendszeres végzése az üzemeltetővel kötött szerződés alapján végezhető. Rendszeres tevékenységvégzésnek minősül, ha egy vállalkozó havonként legalább 3 alkalommal végez szolgáltatást a rendelet hatálya alá tartozó köztemetőkben, illetve az elhunytak átvételével kapcsolatos üzemeltetési tevékenységben részt vesz. Egyéb esetben a temetkezési szolgáltatót és egyéb vállalkozót előzetes bejelentési kötelezettség terheli.

20. Az üzemeltető és a temetkezési szolgáltatók közötti együttműködést szabályozó szerződés megkötése előtt üzemeltető az alábbiakat köteles vizsgálni, illetve az alábbi szerződési feltételeket kell meghatároznia (előírnia) a temetői szolgáltatást végző szerve, illetve személy részére

20.1. A tevékenység gyakorlására jogosító engedélyek megléte [vállalkozói igazolvány, cégbírósági bejegyző végzés, illetve a 30 napnál nem régebbi cégkivonat (a továbbiakban: vállalkozási engedély), előzetes jegyzői hozzájárulás].

20.2. A temetkezési szolgáltatás ellátásához megjelölt telephely létesítésével kapcsolatos jegyzői engedély.

20.3. Annak tudomásulvétele, hogy a köztemető területén –az erre a célra kijelölt hely kivételével- temetkezési szolgáltatásra utaló reklám- és hirdetőtáblát nem helyezhet el.

20.4. Annak tudomásulvétele, hogy temetkezési szolgáltató a tevékenység ellátása során köteles az eltemettetőnek a temetési szertartásra vonatkozó rendelkezését – egyházi temetés esetén az egyházi szertartás rendjének megfelelően – tiszteletben tartani.

20.5. Holttest szállítása esetén a közegészségügyi és járványügyi szabályokat és az alapvető kegyeleti feltételeket kielégítő, erre a célra kialakított járművel való rendelkezés.

21. A temetkezési szolgáltatások közül kötelező az üzemeltető szakszemélyzetének és berendezésének (létesítményének) igénybevétele az alábbi feladatokkal összefüggésben:

21.1. A köztemetőn belül az elhunyt hűtése.

21.2. Sírhelynyitás (ideértve az első temetést megelőző sírásást, az urnasírhely, díszsírhely nyitását) továbbá az urnafülke (kolumbárium) és lezárt síremlék záró lapjának valamint a sírboltok fedőköveinek és rekeszzáró elemeinek eltávolítását, illetve visszahelyezését és zárását).

22. Az üzemeltető köteles biztosítani a ravatalozó igénybevételét az üzemeltető szakszemélyzetének és ravatalozási szolgáltatásának igénybevétele nélkül is. A ravatalozó létesítményének használata nem köthető az üzemeltető által biztosított ravatalozási szolgáltatás igénybevételéhez.

23. A köztemetőben működő ravatalozó igénybevételének részletes szabályai a következők:

23.1. A Vállalkozó által bérelt ravatalozótermet, a ravatalozás megkezdése előtt minden esetben gondosan ki kell takarítani. A ravatalozóterem bérleti díja magában foglalja az élő és műnövény és az egyéb ravatali díszeket. A ravataldíszek kifogástalan állapotáért a temetőőrök felelnek.

23.2. sírhelynyitás (ideértve az első temetést megelőző sírásást, az urnasírhely, díszsírhely nyitását) továbbá az urnafülke (kolumbárium) és lezárt síremlék záró lapjának valamint a sírboltok fedőköveinek és rekeszzáró elemeinek eltávolítását, illetve visszahelyezését és zárását).

23.3. Az elhunytat a hűtőből a temetkezési szolgáltató dolgozói helyezik fel a ravatalra.

23.4. A ravatalozóhelyiséget az üzemeltető munkatársa egy órával a szertartás időpontját megelőzően adja át a Vállalkozó részére.

23.5. A ravatalozóhelyiséget az üzemeltető munkatársa harminc perccel a szertartás időpontját követően veszi vissza a Vállalkozótól.

23.6. A 23.4. valamint a 23.5. pontokban foglaltaknak megfelelően a ravatalozóhelyiség egyszeri használati ideje a lefoglalt szertartási időpontot megelőző egy órától a szertartás befejező időpontját követő harmincadik percig (tehát összesen másfél órán keresztül) tart.

23.7. A ravatalozóhelyiség Vállalkozó részére történő átadást követően az üzemeltető dolgozói elhagyják a termet és egy dolgozó ügyeletet tart (nem a ravatalozóhelyiségben), annak érdekében, hogy az esetlegesen felmerülő probléma esetén intézkedhessen.

23.8. A koporsó lezárása, valamint a koporsó, illetve a hamvakat tartalmazó urna ravatalról a szállító gépjárműig történő kézi szállítása, valamint gépkocsiba történő behelyezése a Vállalkozó feladata. A koszorúk, virágdíszek szállító gépjárműig történő kézi szállítása, valamint gépkocsiba történő behelyezése szintén a Vállalkozó feladata.

23.9. A ravatalozóhelyiség visszavételét követően az üzemeltető dolgozóinak a termet ki kell takarítaniuk.

23.10. Az üzemeltető jogosult az igénybevételt vagy a közreműködést megtagadni, ha az a szolgáltatói tevékenységét jelentős mértékben veszélyezteti vagy a Vállalkozó nem a R. és a szabályzat előírásainak megfelelően igénylői a létesítmény használatát, működtetését.

24. Az egyéb vállalkozási tevékenységek végzése feltételei:

24.1. A vállalkozók a munkavégzés megkezdése előtt legalább egy munkanappal előre kötelesek bejelenteni a 3. pontban megjelölt ügyfélszolgálati irodában azt, hogy melyik temetőben, annak melyik temetési helyén, milyen jellegű munkát végeznek, mely személy megbízása alapján.

24.2. A vállalkozó a vállalkozási engedélyét az első bejelentkezés alkalmával köteles felmutatni.

24.3. A vállalkozók temetők nyitvatartási idejében kizárólag munkanapokon végezhetnek munkálatokat.

24.4. A vállalkozók a munkavégzés érdekében –ha az indokolt– gépjárművel is behajthatnak a temetőbe.

24.5. A vállalkozók a munkálatok befejezését követően, illetve több napos folyamatos munkavégzés esetén az utolsó napon kötelesek a törmelékeket, szemetet, lomot stb. elszállítani vagy az önkormányzat külön rendeletében foglaltak szerint elszállíttatni és a sír környezetét rendezetten, tisztán hagyni.

24.6. A vállalkozóknak a munkavégzést úgy kell megszervezni, hogy azzal a köztemető- látogatók kegyeletgyakorlását, a köztemető rendjét, nyugalmát és a temetési szertartásokat ne zavarják.

A temetési helyek és azok méretei

25. A köztemetőben levő sírhelyek méretei:

25.1. − egyes felnőtt sírhely: 2,30 m hosszú, 1,10 m széles, 2,00 m mély;

25.2. − kettős sírhely: 2,30 m hosszú, 2,00 m széles, 2,00 m mély;

25.3. − gyermeksírhely: 1,30 m hosszú, 0,60 m széles, 1,60 m mély;.

25.4. − urnasírhely: 0,80 m hosszú, 0,60 m széles, 1,00 m mély

25.5. hagyományos sírboltok

– felépítmény megengedett legnagyobb méretei

 1. 2 – 4 fh.-es sírbolt hossza: 2,50 m, szélessége: 2,30 m, építménymagassága: 5,00 m,
 2. 6 fh.-es sírbolt hossza: 3,50 m, szélessége: 3,00 m, építménymagassága: 6,00 m,
 3. 9 fh.-es sírbolt hossza: 3,50 m, szélessége: 4,00 m, építménymagassága: 7,00 m.

– alépítmény megengedett legnagyobb méretei

 1. 2 – 4 személyes sírbolt hossza: 2,50 m, szélessége: 2,30 m, mélység: 2,60 m,
 2. 6 személyes sírbolt hossza: 3,50 m, szélessége: 3,00 m, mélység: 3,00 m,
 3. 9 személyes sírbolt hossza: 3,50 m, szélessége: 4,00 m, mélység: 3,50 m.

25.6. A vállalkozóknak a munkavégzést úgy kell megszervezni, hogy azzal a köztemető- látogatók kegyeletgyakorlását, a köztemető rendjét, nyugalmát és a temetési szertartásokat ne zavarják.

26. A sírok egymástól való oldaltávolsága legalább 80 cm, a gyermeksíroknál pedig 30 cm kell legyen. A sorok közötti távolságot a parcellázási terv határozza meg.

27. A sírdombok magassága legfeljebb 50 cm lehet, a sírhelyeken a sírdomb felhantolása nem kötelező.

28. A sírbolt (kripta) legalább 2, legfeljebb 9 nagy koporsó elhelyezését biztosító, terepszint alatti és feletti, illetve kizárólag terepszint feletti építményrészből álló temetési hely. A sírbolt méretét a befogadott koporsók száma határozza meg. A sírbolt temetőn belüli elhelyezését a parcellatervek jelölik ki. Sírbolt a fenntartó hozzájárulásával építhető.
A fenntartónak a hozzájárulást meg kell adnia, ha az építtető a sírbolt helyét megváltotta.

29. Az urnafülkében az elhamvasztottak urnái helyezhetők el. A kötelezően biztosítandó urnafülke előnézeti mérete 30×30 cm. Új urnafülke építésénél az urnát befogadó belső méret 30×30 cm.

Sírhelyhasználati idők

30. A temetési hely feletti rendelkezési (sírhelyhasználati idő) jog

30.1. sírbolt esetén 60 év,

30.2. sírhely esetén a koporsós betemetés, illetve rátemetés napjától számított 25 év,

30.3. urnasírbolt (urnakripta) esetén 25 év.

30.4. az urnafülke és az urnasírhely esetén 10 év,

31. A sírboltok további használatára újraváltással csak az építésügyi hatóság engedélyének a birtokában kerülhet sor. Az engedélyt a rendelkezésre jogosult szerzi be. A használati idő meghosszabbításának engedélyezése esetén az engedély kiadása időpontjában, érvényben lévő megváltási díjnak a sírbolt engedélyezett további használati idejére eső arányos részét kell az engedélyt kérőnek az újraváltás díjaként megfizetnie.

32. A temetési hely feletti rendelkezési jog újraváltással meghosszabbítható, s ez esetben a meghosszabbítás legrövidebb időtartamára a megváltási időre vonatkozó rendelkezések az irányadók. A temetési hely újraváltásában elsőbbséget élvez az eltemettető, halála esetén pedig a törvényes öröklés rendje szerint soron következő közeli hozzátartozója. A temetési helyek gondozása, sírhelyekre, síremlékekre vonatkozó szabályok

33. Sírgondozás szabályai:

33.1. A temetőben történő munkavégzést –a hozzátartozók részéről történő sírgondozás, a temetési hely növénnyel való beültetése és díszítése kivételével– az üzemeltetőnek a munkavégzés megkezdését megelőzően be kell jelenteni

33.2. A sírhelyre a hozzátartozók részéről csak olyan egynyári és kétnyári vagy évelő lágyszárú virág, dísznövény, talajtakaró növény és cserje ültethető, melynek növekedési magassága nem haladja meg az 2 métert, és nem terjed túl a sírhely határán.

33.3. A temetési helyen az üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulásával ültethetők ki 2 méternél magasabbra növő fák, cserjék, bokrok.

33.3. A temető üzemeltetője a sírhely használati jogosultját a szabálytalanul – a temetkezési helyen kívülre – vagy engedély nélkül elültetett növények, elhelyezett tárgyak (padok, virágtartók, koszorútartók, kavicságyak, különböző betonozások) eltávolítására felszólíthatja. Amennyiben a felszólítás eredménytelen marad a sírhely használati jogosultjának költségére a szabálytalanságot az üzemeltető szünteti meg.

33.4. Az üzemeltető joga, hogy az elhanyagolt, elgyomosodott, s ezáltal a környezetet is veszélyeztető sírhelyeknél a rendelkezési jog jogosultjának eredménytelen írásbeli felszólítását követően a szükséges munkálatokat a rendelkezési jog jogosultjának költségére elvégeztesse

34 Sírjelek, síremlékek létesítése és gondozása

34.1. A temetési hely megjelölésére sírjel használható, illetőleg létesíthető az üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulása után. A hozzájárulás megadásának feltétele a síremlék és tartozékai, valamint az emlékoszlop tervének (metszetrajz, elhelyezési vázrajz) bemutatása a temető üzemeltetőjének. A sírjel magasságát a helyi építési szabályzat, ennek hiányában az építésügyi hatóság korlátozhatja. A temetési helyen túlterjeszkedő, közízlést sértő vagy oda nem illő felirattal ellátott sírjelet elhelyezni nem szabad. E szabályt a meglévő sírjelek felújításánál is alkalmazni kell.

34.2. A sírok fölé épített szegélykő, síremlék, sírbolt és sírjel nem terjedhet túl a rendelkezési jog jogosultja által megváltott temetési hely területén.

34.3. Tilos a sírok, sírboltok és az urnasírok bekerítése, arra engedély nem adható.

34.4. Sírhelytáblák beépítésével, hasznosításával kapcsolatos irányelvek

a) A Vasúti temető alább megjelölt sírhelytábláiban síremlék állítása nem megengedett. A sírhelyek használati jogosultjai az e helyeken eltemetett hozzátartozóik temetkezési helyére sírjeleket csak az alább felsorolt módon állíthatnak.

aa) Az „N, O” jelzésű parcellában a temetkezési helyeken az adott sírhelytípusnak megfelelő alapméretű sírhant kialakítása megengedett és sírjelként fából készített táblás sírjel állítható.

ab) A „Q, R” jelzésű parcellában a temetkezési helyeken az adott sírhelytípusnak megfelelő alapméretű sírhant kialakítása megengedett és sírjelként a túrkevei hagyománynak megfelelő fából készített csónak alakú fejfa vagy kopjafa állítható. A temetkezési helyen talajtakaró növényzetként pázsit telepíthető, illetve alacsony növésű kúszó örökzöld ültethető.

ac) A „S, T” jelzésű parcellában a talajtakaró növényzet pázsit; a temetkezési helyeken sírhant kialakítása nem megengedett és sírjelként a sírhely közlekedő út ellentételes szélétől mért 40 cm távolságban a sírhely tengelyére szimmetrikusan elhelyezve 60 cm x 60 cm nagyságú négyzet alakú betűvésett kőlap alkalmazható.
A sírjelnek a talajszinttől döntve 10 cm magasságban ki kell emelkednie. A sírjelet a parcella szimmetriája szerint kell elhelyezni.

ad) A „P” jelzésű parcellában a talajtakaró növényzet pázsit; a temetkezési helyeken sírhant kialakítása nem megengedett és sírjelként a sírhely középpontjában elhelyezve 40 cm x 40 cm nagyságú négyzet alakú betűvésett kőlap alkalmazható. A sírjelnek a talajszinttől döntve 10 cm magasságban ki kell emelkednie. A sírjelet a parcella szimmetriája szerint kell elhelyezni.

b) A Vénkerti temető „Emlékpark”, továbbá a Ducza temető „Pünkösdpark” elnevezésű sírhelytábláiban csak az elfogadott sírhelykiosztási terv alkalmazható, valamint az üzemeltető által meghatározott szerkezetű és méretű síremlék állítható. A síremlék felállításáig sírhant kialakítása mellett sírjel az eltemettető igénye szerint állítható. A síremlék megépítését az eltemettető bármely arra jogosult kivitelezőtől szabadon megrendelheti.

c) A Vénkerti temető „Emlékpark”, továbbá a Ducza temető „Pünkösdpark” elnevezésű sírhelytábláiban új urnakriptákat kizárólag az üzemeltető készíthet és értékesíthet. Az ezekhez tartozó koszorútartók kizárólag az üzemeltető által meghatározott méretben és színben kerülhetnek elhelyezésre.

A városi köztemetők a) pontban nem szereplő egyéb sírhelytábláiban a rendeletben meghatározott méretkorlátozások betartása mellett és a vonatkozó egyéb jogszabályok figyelembevételével a közízlést nem sértő módon síremlék, sírjel az eltemettető igénye szerint építhető, illetve állítható az üzemeltető hozzájárulásával.

34.5. A sírok fölé emelt síremlékek, sírjelek, sírbolt karbantartása, helyreállítása, felújítása a temetési hely felett rendelkezni jogosultat terhelő kötelezettség. melyre az üzemeltető – megfelelő határidő tűzésével- felszólíthatja, illetve az állékonyságot, a biztonságos használatot veszélyeztető állapot fennállása esetén a helyreállításra köteles felhívni a rendelkezésre jogosultat. A felhívást –a temetési hely megjelölésével- a temető kapuján (hirdetőtábláján) és a parcella sarkán 90 napra ki kell függeszteni és a felhívás közlését a rendelkezésre jogosult ismert lakcímén is meg kell kísérelni. A sírjel vagy sírbolt helyreállításáig a temetési helyre további temetkezés nem történhet

34.6 Ha a sírjel felett rendelkezni jogosult a felhívás ellenére a sírjelet nem állítja helyre és az életet is fenyegető közvetlen veszély áll fenn, akkor a közvetlen veszélyt a rendelkezni jogosult költségére a temető üzemeltetője szünteti meg.

34.7. A köztemetők tisztasága és rendje érdekében síráthelyezések, új síremlék állítása miatt – vagy más módon- feleslegessé vált sírjelek, sírkőmaradványok elszállításáról a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultja, főszabály szerint 1 hónapon belül köteles intézkedni, hacsak az üzemeltetővel kötött megállapodásban erről eltérően nem rendelkeznek.

34.8. A sírbontás megkezdése előtt a rendelkezési jog jogosultja vagy a megbízásából eljáró sírköves vállalkozó köteles az ügyfélszolgálati irodán bejelentést tenni. Amennyiben a síremlék elbontása mellett új síremléket kívánnak állítani, ezt is be kell jelenteni. Mindkét bejelentést írásban kell megtenni. Amennyiben új síremlék állítására nem kerül sor, úgy az áthelyezést, elszállítást, illetve bontást követő legfeljebb 1 hónapon belül kell a bontási törmelék, sírkőmaradvány elszállításáról gondoskodni

34.9. A 34.6. pontban meghatározott határidő eredménytelen elteltét követően – a rendelkezési jog jogosultjának írásbeli figyelmeztetése és 34.3. pontban meghatározottak szerint kifüggesztett felhívás mellett – a sírkőmaradványok, a törmelék elszállításáról a rendelkezési jog jogosultjának költségére és kárveszélyére az üzemeltető gondoskodik.

34.10. A rátemetéskor lebontott síremlék – hacsak jogszabály vagy az építésügyi hatóság határozata eltérően nem rendelkezik – egy éven belül visszaállítandó. A lebontott síremléknek a temető területén történő tárolása üzemeltetőnek nem kötelezettsége, azért nem terheli felelősség

34.11. A lejárt és újra nem váltott, vagy újra nem váltható síron lévő síremlékről az üzemeltető az újraváltásra meghirdetett határidő leteltét követően köteles a sírhely felett korábban rendelkezésre jogosultat – vagy a nyilvántartásban fellelhető utolsó betemetés megrendelőjét – írásban figyelmeztetni a síremlék bontására és elszállításával kapcsolatos kötelezettségére. Ha az üzemeltető fenti írásbeli figyelmeztetése ellenére a kötelezett a sírhely lejártát követő 6 hónapon belül sem tett eleget kötelezettségének, a síremlék lebontható és értékesíthető.

34.12. A síremlék bontásáról, tárolásáról, értékesítéséről és annak eredménytelensége esetén megsemmisítéséről az üzemeltető köteles nyilvántartásokat vezetni és azokat öt évig megőrizni. Az értékesítésből származó bevételnek a bontás és a tárolási díj összegén felüli részét ezen időtartamon belül az írásban figyelmeztetett kötelezett részére vissza kell fizetni. Lezárt temető, temetőrész (parcella) esetében a Ttv. 19. §-a szerint kell eljárni.

34.13. Az exhumáláskor lebontott és feleslegessé vált síremléket, törmeléket, a rendelkezésre jogosult vagy meghatalmazottja (megrendelő) a bontást követő egy hónapon belül köteles elszállíttatni, ennek hiányában az üzemeltető gondoskodik a sírkőmaradványok és a törmelék elszállításáról a rendelkezésre jogosult költségére.

35. A védett sírokra és díszsírhelyekre vonatkozó szabályok

35.1. A temető fenntartója vagy a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság döntése alapján védett sírhelyek és a Túrkeve Város Önkormányzata által adományozott díszsírhelyek esetében, az üzemeltető a sírhelyek nyilvántartó könyvében és azok elektronikus adathordozóján köteles feltüntetni a védettség és a díszsírhelynek nyilvánítás tényét és a védettség fajtáját.

35.2. A nemzeti sírkert részévé nyilvánított védett sírhelyeket és a rajta álló síremlékeket nem lehet megszüntetni, sem áthelyezni. Az „A” és „B” kategóriájú (védett) sírhelybe temetni, azokon sírjelet állítani, lebontani vagy változtatni, sírboltot építeni kizárólag a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság hozzájárulásával lehet.

35.3. Amennyiben a Nemzeti emlékhely és Kegyeleti Bizottság által a nemzeti sírkert részévé nyilvánított sírok lejárati idejük után újraváltásra nem kerülnek, azok – kötelező fenntartásuk mell- további (koporsós, urnás) betemetésre nem használhatóak, kizárólag az újraváltási, illetve rátemetési pótdíj megfizetését követően. A rátemetéshez minden esetben a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság engedélye szükséges.

35.5. A régi síremlékek megőrzése céljából a fenntartó a túrkevei Vénkerti, Vasúti és Ducza temetőben arra kijelölt helyen kőtárat tart fenn. A kőtárba a már felszámolt sírok kősíremlékei a fenntartó döntése alapján kerülnek.